Ludzie tra­fiają do nieba nie dla­tego, że opa­nowa­li swo­je na­miętności, rządzi­li ni­mi lub ich nie mieli, ale dla­tego, że kul­ty­wowa­li ro­zumienie świata i ludzi.


ludzie-tra­fiają-do nieba-nie dla­tego-że opa­nowa­li-swo­-na­miętnoś-rządzi­li-­mi-lub-ich-nie mieli-ale-dla­tego
william blakeludzietra­fiajądo niebanie dla­tegoże opa­nowa­liswo­jena­miętnościrządzi­lini­milubichnie mielialedla­tegoże kul­ty­wowa­liro­zumienieświatai ludziludzie tra­fiajątra­fiają do niebado nieba nie dla­tegoże opa­nowa­li swo­jeswo­je na­miętnościrządzi­li ni­mini­mi lublub ichich nie mieliale dla­tegoże kul­ty­wowa­li ro­zumieniero­zumienie świataświata i ludziludzie tra­fiają do niebatra­fiają do nieba nie dla­tegoże opa­nowa­li swo­je na­miętnościrządzi­li ni­mi lubni­mi lub ichlub ich nie mieliże kul­ty­wowa­li ro­zumienie świataro­zumienie świata i ludzi

Mędrcy są os­trą bro­nią świata i dla­tego nie na­leży ich pokazywać.Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem.W miłości nie ma nic ogólnego lub pospolitego, wszystko w niej jest szczególne, właściwe dla tego, kto ją czuje, dla tego, kto ją wzbudza, nieporównywalne, nieskończone.Jes­teśmy śmier­telni nie dla­tego, że um­rze­my, ale dla­tego, że roz­poczęliśmy żyć.Młodość jest piękna nie dla­tego, że poz­wa­la ro­bić głup­stwa, ale dla­tego, że da­je czas, aby je naprawić.Gdzie idą źli ludzie kiedy umierają? Oni nie tra­fiają do nieba gdzie fru­wają anioły. Oni schodzą do og­niste­go je­ziora i smażą się. Nie zo­baczę ich zno­wu do czwar­te­go lipca.