ludzie-ubodzy-i bez­domni-są bar­dziej-po­moc­-i kul­­ral­-ż-ludzie-bo­gaci-~ pa­weł-rychlica-in­spi­rac­ja-włas­na-obserwacja
rychcikludzieubodzyi bez­domnisą bar­dziejpo­moc­nii kul­tu­ral­niniżludziebo­gaci~ pa­wełrychlicain­spi­rac­jawłas­naobserwacjaludzie ubodzyubodzy i bez­domnii bez­domni są bar­dziejsą bar­dziej po­moc­nipo­moc­ni i kul­tu­ral­nii kul­tu­ral­ni niżniż ludzie~ pa­weł rychlicarychlica in­spi­rac­jain­spi­rac­ja włas­nawłas­na obserwacjaludzie ubodzy i bez­domniubodzy i bez­domni są bar­dzieji bez­domni są bar­dziej po­moc­nisą bar­dziej po­moc­ni i kul­tu­ral­nipo­moc­ni i kul­tu­ral­ni niżi kul­tu­ral­ni niż ludzie~ pa­weł rychlica in­spi­rac­jarychlica in­spi­rac­ja włas­nain­spi­rac­ja włas­na obserwacjaludzie ubodzy i bez­domni są bar­dziejubodzy i bez­domni są bar­dziej po­moc­nii bez­domni są bar­dziej po­moc­ni i kul­tu­ral­nisą bar­dziej po­moc­ni i kul­tu­ral­ni niżpo­moc­ni i kul­tu­ral­ni niż ludzie~ pa­weł rychlica in­spi­rac­ja włas­narychlica in­spi­rac­ja włas­na obserwacjaludzie ubodzy i bez­domni są bar­dziej po­moc­niubodzy i bez­domni są bar­dziej po­moc­ni i kul­tu­ral­nii bez­domni są bar­dziej po­moc­ni i kul­tu­ral­ni niżsą bar­dziej po­moc­ni i kul­tu­ral­ni niż ludzie~ pa­weł rychlica in­spi­rac­ja włas­na obserwacja

ludzie-bied­-zas­­kowa­li-już-naj­gor­sze­go-w życiu-ludzie bo­gaci-w większoś-nig­dy-cze­goś-­kiego-nie doz­na­li-~pa­weł
dziśjut­ropo-po­jut­rze-nic ę-nie zmienikon­ty­nuac­ja-sza­rej-rzeczy­wis­toś-~pa­weł-rychlica-inspiracja-włas­na-obserwacja
Jes­teśmy tym wol­niej­si, im bar­dziej działamy z in­spi­rac­ji rozsądku, a tym bar­dziej zniewo­leni, im więcej poz­wa­lamy sobą rządzić namiętnościom. -Gottfried Wilhelm Leibniz
jes­teśmy-tym-wol­niej­-im bar­dziej-działamy-z in­spi­rac­ji-rozsądku-a tym-bar­dziej-zniewo­leni-im więcej-poz­wa­lamy-sobą