Ludzie uciekają od grożących im ok­ropności i oto dziw­ne przy­darzają im się rzeczy - niekiedy gorzkie i ok­rutne, a niekiedy tak piękne, że roz­pa­lają niegasnącą wiarę w człowieka.


ludzie-uciekają-od grożących-im ok­ropnoś-i oto-dziw­ne-przy­darzają-im ę-rzeczy- niekiedy-gorzkie-i ok­rutne-a niekiedy-tak-piękne
john steinbeckludzieuciekająod grożącychim ok­ropnościi otodziw­neprzy­darzająim sięrzeczy niekiedygorzkiei ok­rutnea niekiedytakpiękneże roz­pa­lająniegasnącąwiaręw człowiekaludzie uciekająuciekają od grożącychod grożących im ok­ropnościim ok­ropności i otoi oto dziw­nedziw­ne przy­darzająprzy­darzają im sięim się rzeczy niekiedy gorzkiegorzkie i ok­rutnea niekiedy taktak piękneże roz­pa­lają niegasnącąniegasnącą wiaręwiarę w człowiekaludzie uciekają od grożącychuciekają od grożących im ok­ropnościod grożących im ok­ropności i otoim ok­ropności i oto dziw­nei oto dziw­ne przy­darzajądziw­ne przy­darzają im sięprzy­darzają im się rzeczy niekiedy gorzkie i ok­rutnea niekiedy tak piękneże roz­pa­lają niegasnącą wiaręniegasnącą wiarę w człowieka

Ból nadmiernej miłości przewyższa niekiedy radość kochania... i można zapamiętać się w cierpieniu, jak niekiedy ludzie zapamiętują się w szczęściu.Niekiedy ob­raz człowieka zle­wa się w jedną plamę.Rzeki występują niekiedy z koryta, ludzie nigdy.Przyzwoici ludzie sprawiają niekiedy wiele kłopotu, z oszustami wiadomo zawsze jak postępować.Gdy­by Bóg nie wkraczał niekiedy sam do ak­cji, ludzie ginęli­by od włas­nej głupoty.Moimi naj­lep­szy­mi przy­jaciółmi są ludzie, przy których czuję że wzras­tam. Zwykła roz­mo­wa z ni­mi wy­doby­wa ze mnie to co naj­lep­sze - in­spi­rację, wiarę we włas­ne możli­wości oraz od­wagę do swo­bod­ne­go wy­rażania siebie. Z ta­kimi ludźmi mogę ro­bić wszys­tko, bo wiem, że przy nich będę czuł się szczęśli­wy ...