Ludzie uważają się za Bo­ga, jed­nocześnie za­pomi­nając o tym że jest on wy­soko nad nami.


ludzie-uważają ę-za bo­ga-jed­nocześnie-za­pomi­nając-o tym-że jest on wy­soko-nad-nami
sylbiraludzieuważają sięza bo­gajed­nocześnieza­pomi­nająco tymże jest on wy­sokonadnamiludzie uważają sięuważają się za bo­gajed­nocześnie za­pomi­nającza­pomi­nając o tymo tym że jest on wy­sokoże jest on wy­soko nadnad namiludzie uważają się za bo­gajed­nocześnie za­pomi­nając o tymza­pomi­nając o tym że jest on wy­sokoo tym że jest on wy­soko nadże jest on wy­soko nad namijed­nocześnie za­pomi­nając o tym że jest on wy­sokoza­pomi­nając o tym że jest on wy­soko nado tym że jest on wy­soko nad namijed­nocześnie za­pomi­nając o tym że jest on wy­soko nadza­pomi­nając o tym że jest on wy­soko nad nami

Mam dzi­siaj to co kiedyś wy­dawało się niereal­ne, nieosiągalne, Ale mi­mo to cze­goś mi brak, mo­je ser­ce drży nies­po­koj­nie, tęskniąc za czymś nieustannie... Za­wiodłam je, pod­dałam się za­sadom współczes­ne­go świata tłumiąc śpiew duszy, gasząc blask cieka­wości uk­ry­ty w moich oczach, za­pomi­nając o tym że są jeszcze in­ni ludzie niż ja..W smut­ku za­pomi­namy często co dob­re­go spot­kało nas wcześniej. Rozżale­nie jest nad­rzędnym ele­men­tem naszej egzys­ten­cji, w ok­re­sie trwa­nia w smut­ku. Niem­niej jed­nak myślę, że my ludzie ma­my szczególne pre­dys­po­zyc­je i ten­den­cje by smu­tek potęgo­wać i pogłębiać w so­bie. Użala­my się nad sobą, inaczej nie mogę te­go naz­wać. Jed­nak wys­tar­czy by po­jawiła się na ho­ryzon­cie od­po­wied­nia osobą, która uświado­mi, że sie­dze­nie i la­men­to­wanie nicze­go nie zmieni.Dlacze­go ludzie upierają się, że sko­ro jes­teś Praw­da jest wo­koło każde­go z nas. Łapiemy te wy­god­ne, wspiera­my się ty­mi szyb­ki­mi, za­pomi­nając o tych da­leko, cza­sami tuż za na­mi, to za rzeką czasami.Nie oce­niaj suk­ce­su człowieka po tym jak wy­soko się wspiął, lecz jak wy­soko od­bił się od dna.Ludzie kochają ba­nały, ich pow­tarza­nie, ok­re­sowość, a jed­nocześnie chcą być in­try­gująco oryginalni..