. . . ludzie w różny sposób zdążają do celu, jaki każdy ma przed sobą, to jest do sławy i bogactwa, jeden oględnie, inny gwałtownie, jeden przemocą, inny podstępem, jeden cierpliwie, inny niecierpliwie - a każdy tymi różnymi sposobami może tam dojść.


ludzie-w-różny-sposób-zdążają-do-celu-jaki-każdy-przed-sobą-to-jest-do-sławy-i-bogactwa-jeden-oględnie-inny-gwałtownie-jeden
henryk sienkiewiczludzieróżnysposóbzdążajądocelujakikażdyprzedsobątojestsławybogactwajedenoględnieinnygwałtownieprzemocąpodstępemcierpliwieniecierpliwietymiróżnymisposobamimożetamdojśćludzieludzie ww różnyróżny sposóbsposób zdążajązdążają dodo celujaki każdykażdy mama przedprzed sobąjest dodo sławysławy ii bogactwajeden oględnieinny gwałtowniejeden przemocąinny podstępemjeden cierpliwieinny niecierpliwieniecierpliwiekażdy tymitymi różnymiróżnymi sposobamisposobami możemoże tamtam dojśćludzie wludzie w różnyw różny sposóbróżny sposób zdążająsposób zdążają dozdążają do celujaki każdy makażdy ma przedma przed sobąjest do sławydo sławy isławy i bogactwainny niecierpliwiea każdya każdy tymikażdy tymi różnymitymi różnymi sposobamiróżnymi sposobami możesposobami może tammoże tam dojść

Każda myśl dostępna jest każdemu - jeden jest w niej królem, a inny pastuszkiem. -Teresa Nietyksza
każda-myśl-dostępna-jest-każdemu-jeden-jest-w-niej-królem-a-inny-pastuszkiem
Natura działa tak, że każdy dostaje kolejno to, na co zasługuje, w ten lub inny sposób. A choć łagodni i cisi, nie zawsze są błogosławieni, niektórzy są przygotowani. -Robert Fulghum
natura-działa-tak-że-każdy-dostaje-kolejno-to-na-co-zasługuje-w-ten-lub-inny-sposób-a-choć-łagodni-i-cisi-nie-zawsze-są-błogosławieni
Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna. -Marek Aureliusz
jeden-bowiem-jest-świat-a-składa-ę-nań-wszystko-i-bóg-jeden-we-wszystkim-i-jedna-materia-i-jedno-prawo-i-jeden-rozum-wspólny-wszystkim
Ludzie zwykle mają dwa powody, dla których coś robią: jeden prawdziwy i jeden, który dobrze brzmi. -Pierpont J. Morgan
ludzie-zwykle-mają-dwa-powody-dla-których-coś-robią-jeden-prawdziwy-i-jeden-który-dobrze-brzmi
Każdy człowiek jest inny jak każde drzewo w lesie. -Teresa Nietyksza
każdy-człowiek-jest-inny-jak-każde-drzewo-w-lesie