Ludzie we­seli po­pełniają więcej głup­stw niż smut­ni. Ale smut­ni po­pełniają większe głup­stwa niż weseli.


ludzie-we­seli-po­pełniają-więcej-głup­stw-ż-smut­-ale smut­-po­pełniają-większe-głup­stwa-ż-weseli
ewald von kleistludziewe­selipo­pełniająwięcejgłup­stwniżsmut­niale smut­niwiększegłup­stwaweseliludzie we­seliwe­seli po­pełniająpo­pełniają więcejwięcej głup­stwgłup­stw niżniż smut­niale smut­ni po­pełniająpo­pełniają większewiększe głup­stwagłup­stwa niżniż weseliludzie we­seli po­pełniająwe­seli po­pełniają więcejpo­pełniają więcej głup­stwwięcej głup­stw niżgłup­stw niż smut­niale smut­ni po­pełniają większepo­pełniają większe głup­stwawiększe głup­stwa niżgłup­stwa niż weseliludzie we­seli po­pełniają więcejwe­seli po­pełniają więcej głup­stwpo­pełniają więcej głup­stw niżwięcej głup­stw niż smut­niale smut­ni po­pełniają większe głup­stwapo­pełniają większe głup­stwa niżwiększe głup­stwa niż weseliludzie we­seli po­pełniają więcej głup­stwwe­seli po­pełniają więcej głup­stw niżpo­pełniają więcej głup­stw niż smut­niale smut­ni po­pełniają większe głup­stwa niżpo­pełniają większe głup­stwa niż weseli

Każdy z nas cza­sem mówi głup­stwa. Niez­nośne są tyl­ko głup­stwa wygłasza­ne uroczyście.To smut­ne, że głup­cy są tak pew­ni siebie, a ludzie mądrzy tak pełni wątpliwości.Być głup­cem i zda­wać so­bie z te­go sprawę - lep­sze to niż być głup­cem i uważać się za mądrego.Egza­miny na­pełniają lękiem każde­go, na­wet dob­rze przy­goto­wane­go, po­nieważ najgłup­szy może za­pytać o więcej, niż najmądrzej­szy jest w sta­nie odpowiedzieć.Żony da­leko jaw­niej os­karżają nies­naski małżeńskie niż mężowie wstydzący się przyz­nać do życiowych błędów i po­myłek, nieomyl­ni we włas­nym prze­kona­niu i głup­stw nie po­pełniający nigdy.A czy jest coś głup­sze­go niż dla nie wiado­mo ja­kich przyczyn roz­poczy­nać taką walkę, z której obie stro­ny zaw­sze więcej mają stra­ty niż zysku?