Ludzie wierzą, że aby od­nieść suk­ces trze­ba wsta­wać wcześnie. Otóż nie - trze­ba wsta­wać w dob­rym humorze.


ludzie-wierzą-że aby od­nieść-suk­-trze­ba-wsta­wać-wcześnie-otóż nie - trze­ba-wsta­wać-w dob­rym-humorze
marcel achardludziewierząże aby od­nieśćsuk­cestrze­bawsta­waćwcześnieotóż nie  trze­baw dob­rymhumorzeludzie wierząże aby od­nieść suk­cessuk­ces trze­batrze­ba wsta­waćwsta­wać wcześniewsta­wać w dob­rymw dob­rym humorzeże aby od­nieść suk­ces trze­basuk­ces trze­ba wsta­waćtrze­ba wsta­wać wcześniewsta­wać w dob­rym humorzeże aby od­nieść suk­ces trze­ba wsta­waćsuk­ces trze­ba wsta­wać wcześnieże aby od­nieść suk­ces trze­ba wsta­wać wcześnie

Ludzie wierzą, że aby odnieść sukces trzeba wstawać wcześnie. Otóż nie – TRZEBA WSTAWAĆ W DOBRYM HUMORZELudzie wierzą, że aby zdobyć sukces trzeba wcześnie wstawać. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze.Jeśli chce się od­nieść suk­ces w świecie przestępczym, trze­ba mieć re­putację uczci­wego człowieka.Człowiek osiągnął suk­ces, jeżeli wsta­je ra­no i kładzie się spać w no­cy, a po­między tym ro­bi to, co chce robić.Aby być szczęśli­wym z mężczyzną, trze­ba go bar­dzo dob­rze zro­zumieć i trochę kochać. Aby być szczęśli­wym z ko­bietą, trze­ba ją bar­dzo kochać i w ogóle nie próbo­wać zrozumieć.Ludzie mają w życiu trzy op­cje; być dob­rym, stać się dob­rym lub po pros­tu zre­zyg­no­wać. Cieka­wi mnie tyl­ko jed­no, dlacze­go cza­sami wy­bierają tę czwartą opcje?