Ludzie wierzą, że aby odnieść sukces trzeba wstawać wcześnie. Otóż nie – TRZEBA WSTAWAĆ W DOBRYM HUMORZE


ludzie-wierzą-że-aby-odnieść-sukces-trzeba-wstawać-wcześnie-otóż-nie-trzeba-wstawaĆ-w-dobrym-humorze
marcel achardludziewierzążeabyodnieśćsukcestrzebawstawaćwcześnieotóżnietrzebawstawaĆdobrymhumorzeludzie wierząże abyaby odnieśćodnieść sukcessukces trzebatrzeba wstawaćwstawać wcześnieotóż nienie –– trzebatrzeba wstawaĆwstawaĆ ww dobrymdobrym humorzeże aby odnieśćaby odnieść sukcesodnieść sukces trzebasukces trzeba wstawaćtrzeba wstawać wcześnieotóż nie –nie – trzeba– trzeba wstawaĆtrzeba wstawaĆ wwstawaĆ w dobrymw dobrym humorzeże aby odnieść sukcesaby odnieść sukces trzebaodnieść sukces trzeba wstawaćsukces trzeba wstawać wcześnieotóż nie – trzebanie – trzeba wstawaĆ– trzeba wstawaĆ wtrzeba wstawaĆ w dobrymwstawaĆ w dobrym humorzeże aby odnieść sukces trzebaaby odnieść sukces trzeba wstawaćodnieść sukces trzeba wstawać wcześnieotóż nie – trzeba wstawaĆnie – trzeba wstawaĆ w– trzeba wstawaĆ w dobrymtrzeba wstawaĆ w dobrym humorze

Ludzie wierzą, że aby zdobyć sukces trzeba wcześnie wstawać. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze.Ludzie wierzą, że aby od­nieść suk­ces trze­ba wsta­wać wcześnie. Otóż nie - trze­ba wsta­wać w dob­rym humorze.Aby zrozumieć klowna, trzeba być dobrym człowiekiem.Aby być dobrym, nie wystarczy przemilczeć pewnych prawd. Trzeba jeszcze mówić pewne kłamstwa.Trzeba być samotnikiem, aby czuć własne serce i aby kochać; ale trzeba być światowcem, aby mieć powodzenie w miłości.Równowaga wewnętrzna to kłaść się wieczorem bez lęku i wstawać rano bez męki.