Ludzie za sobą tęsknią, to nor­malne, nienor­malne na­tomiast jest trwać w tęsknocie.


ludzie-za sobą-tęsknią-to nor­malne-nienor­malne-na­tomiast-jest trwać-w tęsknocie
logosludzieza sobątęskniąto nor­malnenienor­malnena­tomiastjest trwaćw tęsknocieludzie za sobąza sobą tęskniąnienor­malne na­tomiastna­tomiast jest trwaćjest trwać w tęsknocieludzie za sobą tęskniąnienor­malne na­tomiast jest trwaćna­tomiast jest trwać w tęsknocienienor­malne na­tomiast jest trwać w tęsknocie

Tęcze pnących róż, Wo­dos­pa­dy ciepłych słów - Nor­malne życie.Pro­wadzić nor­malne życie to szczęście, które­go nie wol­no trwonić.Na opa­kowa­niu mydła: Na­leży sto­sować jak nor­malne mydło. (To ma być instrukcja?) Mo­je oczy tęsknią za TWOIM widokiem. Mój nos tęskni za za­pachem TWO­JEJ bluzy. Mo­je us­ta tęsknią za sma­kiem TWOICH ust. Mo­je uszu tęsknią za TWOIM głosem. Mo­je dłonie tęsknią za TWOIMI dłońmi. Mo­je ciało tęskni za TWOIM dotykiem. Jed­nak mo­ja głowa wciąż wy­pełniona jest TWOJĄ osobą. Ogólnie to każdy mi­limetr mnie tęskni za TOBĄ.Sta­ram się za­pew­nić swoim dzieciom nor­malne życie, ale cza­sem po­suwam się w tym za da­leko. Mo­ja córka ja­ko je­dyna w kla­sie nie wie­działa, co to jest limuzyna.Dzi­siaj przeszliśmy obok siebie jak zu­pełnie ob­cy ludzie,czy to jest nor­malne? Wiesz jak Cię zo­baczyłam tam w da­li,nie wie­działam co mam ro­bić,czy się przy­witać czy może po pros­tu się od­wrócić i oczy­wiście wyb­rałam tą drugą op­cję,bo łat­wiej­sza w wy­kona­niu...Ale po­tem żałowałam,że się tak głupio zacho­wałam,ale już było za późno...