ludzie...wielu rzeczy pot­rze­bują dla siebie, nie wiele dając od siebie 


ludziewielu-rzeczy-pot­rze­bują-dla-siebie-nie wiele-dając-od siebie 
motylek96ludziewielurzeczypot­rze­bujądlasiebienie wieledającod siebie ludziewielu rzeczyrzeczy pot­rze­bująpot­rze­bują dladla siebienie wiele dającdając od siebie ludziewielu rzeczy pot­rze­bująrzeczy pot­rze­bują dlapot­rze­bują dla siebienie wiele dając od siebie ludziewielu rzeczy pot­rze­bują dlarzeczy pot­rze­bują dla siebieludziewielu rzeczy pot­rze­bują dla siebie

Ludzie, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi, pot­rze­bują in­nych ludzi, by im oka­zywać, że są ludźmi, którzy nie pot­rze­bują in­nych ludzi.Ludzie pot­rze­bują wiary w bogów, choćby dla­tego, że tak trud­no jest wie­rzyć w ludzi. Bo­gowie są niezbędni.Och, ludzie ciągle pot­rze­bują rzeczy niez­wykłych, cudów, sza­leństw. I po co? Żeby z jeszcze większą gor­li­wością ak­cepto­wać swo­je zwyczaj­ne życie.In­te­res, władza, maszy­na - te rzeczy nie widzą człowieka, pot­rze­bują tyl­ko masy.Im­po­nują mi ko­biety pew­ne siebie oraz in­te­ligen­tne, ale nie za­rozu­miałe. Dow­cipne, od­ro­binę sar­kastyczne, ale też tak­towne. Lu­bię ko­biety, które mi­mo pres­ji otocze­nia pot­ra­fią po­wie­dzieć ot­warcie, że nie czują pot­rze­by by­cia matką i żoną. Dla których ważne jest życie w zgodzie ze swoimi prag­nieniami i ak­ceptac­ja siebie. Na ko­niec lu­bię ko­biety, bo lu­bię siebie.Praca fizyczna to wytchnienie w stosunku do pracy umysłu. Pracując rękami przesuwamy coś, poruszamy rzeczy i przedmioty. Pracując umysłem i wyobraźnią, trzeba ruszyć z miejsca siebie, przeobrażać siebie, kształtować siebie. A to o wiele trudniejsze.