Ludziom nie brak pięknych nazw, jeżeli nazwy te mogą odsłonić lub usprawiedliwić to coś, co jest w nas robaczywe.


ludziom-nie-brak-pięknych-nazw-żeli-nazwy-te-mogą-odsłonić-lub-usprawiedliwić-to-coś-co-jest-w-nas-robaczywe
urszula koziołludziomniebrakpięknychnazwjeżelinazwytemogąodsłonićlubusprawiedliwićtocoścojestnasrobaczyweludziom nienie brakbrak pięknychpięknych nazwjeżeli nazwynazwy tete mogąmogą odsłonićodsłonić lublub usprawiedliwićco jestjest ww nasnas robaczyweludziom nie braknie brak pięknychbrak pięknych nazwjeżeli nazwy tenazwy te mogąte mogą odsłonićmogą odsłonić lubodsłonić lub usprawiedliwićusprawiedliwić to cośco jest wjest w nasw nas robaczyweludziom nie brak pięknychnie brak pięknych nazwjeżeli nazwy te mogąnazwy te mogą odsłonićte mogą odsłonić lubmogą odsłonić lub usprawiedliwićlub usprawiedliwić to cośco jest w nasjest w nas robaczyweludziom nie brak pięknych nazwjeżeli nazwy te mogą odsłonićnazwy te mogą odsłonić lubte mogą odsłonić lub usprawiedliwićodsłonić lub usprawiedliwić to cośco jest w nas robaczywe

Jeżeli bu­ty uwierają - to dob­ry znak. Coś się tu dzieje, coś, co nas wska­zuje, co głucho nas us­ta­wia, co nas określa.Brak u Baraka Ktoś puścił plotkę, że Obama Jest cien­ki ja­ko amant. Nie chodzi o po­lityczny skecz Lub brak skan­da­lu-sex, lecz, Że Ba­rak gru­bych cy­gar nie ma.Jeżeli coś kochasz, daj mu wol­ność. Jeżeli wróci do Ciebie, jest Two­je. Jeżeli nie wróci, oz­nacza to, że nig­dy od początku Two­je nie było.Drobne i nieznane czyny mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie i sławne mogą nas upodlić, jeśli są złe.Jeżeli myślisz, że coś możesz lub cze­goś nie możesz, za każdym ra­zem masz rację.Ludzie ludzi zabijają Ludzie ludziom krzywdę robią Ludzie ludziom ból zadają Ludzie ludźmi ciało zdobią To nieludzkie i brutalne Człowiek gor­szy od zwierzęcia Szczątki ludzkie łat­wo­pal­ne Tyl­ko dla majątku wzięcia Ludzie ludziom są nie równi W ludziach brak już człowie­czeństwa Ludzi ludziom małomówni Ludzie chcą znów bezpieczeństwa Wier­sz ma na­wiązy­wać do książki Zo­fii Nałkow­skiej pt.