Ludziom nig­dy nie spra­wia prob­le­mu poz­by­cie się przeszłości, gdy ta sta­je się zbyt trud­na. Ciało spłonie, fo­tog­ra­fie spłoną, a pa­mięć, cóż to ta­kiego? Poz­ba­wione ładu i składu wędrówki głupców, którzy nie widza pot­rze­by zapominania.


ludziom-nig­dy-nie spra­wia-prob­­mu-poz­by­cie ę-przeszłoś-gdy- sta­ ę-zbyt-trud­na-ciało spłonie-fo­tog­ra­fie-spłoną
jeanette wintersonludziomnig­dynie spra­wiaprob­le­mupoz­by­cie sięprzeszłościgdyta sta­je sięzbyttrud­naciało spłoniefo­tog­ra­fiespłonąa pa­mięćcóżto ta­kiegopoz­ba­wioneładui składuwędrówkigłupcówktórzynie widzapot­rze­byzapominanialudziom nig­dynig­dy nie spra­wianie spra­wia prob­le­muprob­le­mu poz­by­cie siępoz­by­cie się przeszłościgdy ta sta­je sięta sta­je się zbytzbyt trud­nafo­tog­ra­fie spłonącóż to ta­kiegopoz­ba­wione ładuładu i składui składu wędrówkiwędrówki głupcówktórzy nie widzanie widza pot­rze­bypot­rze­by zapominanialudziom nig­dy nie spra­wianig­dy nie spra­wia prob­le­munie spra­wia prob­le­mu poz­by­cie sięprob­le­mu poz­by­cie się przeszłościgdy ta sta­je się zbytta sta­je się zbyt trud­napoz­ba­wione ładu i składuładu i składu wędrówkii składu wędrówki głupcówktórzy nie widza pot­rze­bynie widza pot­rze­by zapominania

Weszliśmy we dwóch, chodź pa­nował tam smród nie do zniesienia. W mie­szka­niu harmider, bez ładu ni składu a ciało w trzydniowym sta­dium rozkładu leżało, lecz rzy­gać nam się nie chciało.Niektórych poczu­cie wi­ny, spra­wia, że wiem, że tak nap­rawdę tyl­ko to spra­wia, że nag­le zaczy­nają się in­te­reso­wać co u mnie ? jak się mam ? Myślą, że nagłym zain­te­reso­waniem, zmażą to co było. Gdy­by się nic nie stało, byłoby bez zmian. Są zmiany ,ale za ja­kiś czas wróci nor­malność. To wszys­tko spra­wia, że ich Naj­le­piej sie­dzieć cały dzień w in­terne­cie gdzie poz­na­jesz ludzi dokład­nie ta­kich ja­kim ty sa­ma jes­teś, którzy mają te sa­me wa­dy i za­lety ja­kie Ty, którzy ro­zumieją two­je błędy czy też prob­le­my, których możesz naz­wać swoimi PRAW­DZI­WYMI przyjaciółmi.Ko­biety są jak fo­tog­ra­fie; ja­kiś głupiec sta­ran­nie przecho­wuje kliszę, pod­czas gdy ludzie in­te­ligen­tni dzielą się odbitkami.Pot­rze­ba mi smut­nych twarzy, wie­cznie złama­nych serc i łza­wych oczu. Pot­rze­ba mi ludzi, którzy kocha­li, kochają al­bo już nie pot­ra­fią. Pot­rze­ba mi tych, którzy po­ruszają we mnie to, dzięki cze­mu ten płas­ki świat wy­daje się trochę głębszy. Pot­rze­ba mi cier­pienia, bólu mi pot­rze­ba, miłości ta­kiej na­miętnej i Ciebie. Bo bez Ciebie to mnie nie ma.Ge­niusz po­lega na tym, że za­biera się on za coś trud­ne­go i spra­wia, że sta­je się łatwe.