Ludziom wy­daje się, że są lep­si, kiedy jest im lepiej.


ludziom-wy­daje-ę-że są lep­-kiedy-jest im lepiej
mirosław Żuławskiludziomwy­dajesięże są lep­sikiedyjest im lepiejludziom wy­dajewy­daje siękiedy jest im lepiejludziom wy­daje się

Ludziom wydaje się, że są lepsi, kiedy jest im lepiej.Młodym ludziom daje się raczej wykształcenie niż wychowanie.Dobrzy ludzie śpią lepiej od złych, ale ci drudzy bawią się znacznie lepiej, kiedy nie śpią.Wielu ludziom wy­daje się, że myślą, pod­czas gdy zmieniają się tyl­ko przesądy.W mo­men­cie, kiedy zdo­bywa się władzę, to trze­ba się też zaj­mo­wać spra­wami, które nie zaw­sze ład­nie pachną. Wiel­kie ser­ce łat­wiej oka­zywać ludziom wte­dy, kiedy jest się po­za po­lityką i po­za władzą.Ludziom zaw­sze się zda­je, że wiedzą całą prawdę. Co do mnie, gwiżdżę na to, ale nieraz już mnie nudzi, kiedy pow­tarzają mi wszys­cy w kółko, żebym pa­miętał o swoim wieku. Cza­sem prze­cież postępuję, jak­bym był znacznie star­szy, niż jes­tem - słowo daję! - ale te­go ludzie nig­dy nie zauważają.