Ludzka egzystencja jest chorobą przenoszoną nowe pokolenia przez miłosną żądzę.


ludzka-egzystencja-jest-chorobą-przenoszoną-nowe-pokolenia-przez-miłosną-żądzę
tomasz mannludzkaegzystencjajestchorobąprzenoszonąnowepokoleniaprzezmiłosnążądzęludzka egzystencjaegzystencja jestjest chorobąchorobą przenoszonąprzenoszoną nowenowe pokoleniapokolenia przezprzez miłosnąmiłosną żądzęludzka egzystencja jestegzystencja jest chorobąjest chorobą przenoszonąchorobą przenoszoną noweprzenoszoną nowe pokolenianowe pokolenia przezpokolenia przez miłosnąprzez miłosną żądzęludzka egzystencja jest chorobąegzystencja jest chorobą przenoszonąjest chorobą przenoszoną nowechorobą przenoszoną nowe pokoleniaprzenoszoną nowe pokolenia przeznowe pokolenia przez miłosnąpokolenia przez miłosną żądzęludzka egzystencja jest chorobą przenoszonąegzystencja jest chorobą przenoszoną nowejest chorobą przenoszoną nowe pokoleniachorobą przenoszoną nowe pokolenia przezprzenoszoną nowe pokolenia przez miłosnąnowe pokolenia przez miłosną żądzę

Ludzka egzystencja jest chorobą przenoszoną na nowe pokolenia przez miłosną żądzę.Życie to choroba przenoszona drogą płciową.Życie to śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową.Najgorszą chorobą nie jest trąd czy gruźlica, ale świadomość, że jest się nikomu niepotrzebnym, przez nikogo niekochanym, przez wszystkich opuszczonym.Zły on…. zła ona Nim kierują żądze ….Nią mamona Ta­ki jest ten świat zatruty Je­den przez dru­giego szczuty A bez­bron­ny kona Nadmiar ambicji to choroba pychy i samouwielbienia, jej niedomiar to choroba lęku i niepełnej wartości.