Ludzka na­tura jest ta­ka, że człowiek nic nie może zro­bić prostą drogą. Zaw­sze trze­ba ma­nipu­lować między siłami zła i szaleństwa.


ludzka-na­tura-jest ­ka-że człowiek-nic-nie może-zro­bić-prostą-drogą-zaw­sze trze­ba-­nipu­lować-między-łami-zła
isaac bashevis singerludzkana­turajest ta­każe człowieknicnie możezro­bićprostądrogązaw­sze trze­bama­nipu­lowaćmiędzysiłamizłai szaleństwaludzka na­turana­tura jest ta­każe człowiek nicnic nie możenie może zro­bićzro­bić prostąprostą drogązaw­sze trze­ba ma­nipu­lowaćma­nipu­lować międzymiędzy siłamisiłami złazła i szaleństwaludzka na­tura jest ta­każe człowiek nic nie możenic nie może zro­bićnie może zro­bić prostązro­bić prostą drogązaw­sze trze­ba ma­nipu­lować międzyma­nipu­lować między siłamimiędzy siłami złasiłami zła i szaleństważe człowiek nic nie może zro­bićnic nie może zro­bić prostąnie może zro­bić prostą drogązaw­sze trze­ba ma­nipu­lować między siłamima­nipu­lować między siłami złamiędzy siłami zła i szaleństważe człowiek nic nie może zro­bić prostąnic nie może zro­bić prostą drogązaw­sze trze­ba ma­nipu­lować między siłami złama­nipu­lować między siłami zła i szaleństwa

Trze­ba do­kony­wać wy­borów. Człowiek może mieć rację i może się my­lić, ale mu­si de­cydo­wać, wiedząc, że dob­ro i zło by­wają wca­le nieo­czy­wis­te, a cza­sem na­wet że wy­biera między dwo­ma rodza­jami zła, że nie ma żad­nej rac­ji. I zaw­sze, zaw­sze wy­biera sam.Nic lep­sze­go człowiek nie może zro­bić człowieko­wi, niż uwol­nić go od bólu, i nic gor­sze­go, niż mu ból zadać.Kiedy chcesz wszys­tko naprawić Oka­zuje się, że jest już za późno Kiedy chcesz zro­bić coś dobrze Zaw­sze wychodzi źle Kiedy chcesz być szczęśliwy Zaw­sze sta­nie się coś co to szczęście zburzy Dla­tego zaw­sze trze­ba na początku Dob­rze się zastanowić Czy to co ro­bisz nie jest złem Bo to zło przy­niesie Ci sa­me kłopoty Z który­mi nie będziesz umiał so­bie poradzić Dla te­go wszys­tkiego łzy są niepotrzebne Ale jed­nak płyną...Chy­ba właśnie po tym można poz­nać ludzi nap­rawdę sa­mot­nych. Zaw­sze wiedzą, co ro­bić w deszczo­we dni. Zaw­sze można do nich zadzwo­nić. Zaw­sze są w do­mu. Piep­rzo­ne zawsze.Trze­ba zaw­sze sta­rać się wy­naj­dy­wać dla każde­go wyjście z je­go położenia, sta­rać się udo­wod­nić możli­wości dos­tatku, zdro­wia, po­myślności. Ta­kie wyjście is­tnieje zaw­sze i w każdej sy­tuac­ji, i zaw­sze każdy może je od­na­leźć, jeżeli się zechce.Żaden praw­dzi­wy prob­lem nie może być roz­wiąza­ny, naj­lep­sze, co można dla niego zro­bić, to za­pew­nić mu trwanie.