Ludzka wol­ność ludzi po­lega za­led­wie na tym, że człowiek zna swo­je prag­nienia, nie zna na­tomiast przyczyn, które je wywołują.


ludzka-wol­ność-ludzi-po­lega-za­led­wie-na tym-że człowiek-zna-swo­-prag­nienia-nie zna-na­tomiast-przyczyn-które- wywołują
baruch spinozaludzkawol­nośćludzipo­legaza­led­wiena tymże człowiekznaswo­jeprag­nienianie znana­tomiastprzyczynktóreje wywołująludzka wol­nośćwol­ność ludziludzi po­legapo­lega za­led­wieza­led­wie na tymże człowiek znazna swo­jeswo­je prag­nienianie zna na­tomiastna­tomiast przyczynktóre je wywołująludzka wol­ność ludziwol­ność ludzi po­legaludzi po­lega za­led­wiepo­lega za­led­wie na tymże człowiek zna swo­jezna swo­je prag­nienianie zna na­tomiast przyczynludzka wol­ność ludzi po­legawol­ność ludzi po­lega za­led­wieludzi po­lega za­led­wie na tymże człowiek zna swo­je prag­nienialudzka wol­ność ludzi po­lega za­led­wiewol­ność ludzi po­lega za­led­wie na tym

Praw­dzi­wa wie­dza to zna­jomość przyczyn. -Arystoteles
praw­dzi­wa-wie­dza-to zna­jomość-przyczyn
Łat­wiej jest zaufać ludziom led­wie co poz­na­nym, niźli tym zna­nym już od wielu lat. -Nadzieja21
Łat­wiej-jest zaufać-ludziom-led­wie-co poz­na­nym-źli-tym-zna­nym-już-od wielu-lat
Dla człowieka niedoj­rzałego zna­mien­ne jest, że prag­nie on wzniośle um­rzeć za jakąś sprawę; dla doj­rzałego na­tomiast - że prag­nie skrom­nie dla niej żyć. -Wilhelm Stekel
dla-człowieka-niedoj­rzałego-zna­mien­ne-jest-że prag­nie-on wznioś-um­rzeć-za jakąś-sprawę-dla-doj­rzałego-na­tomiast
Wol­ność, to po­lega też na tym, że nie mu­simy kochać wszys­tkich ludzi, możemy więc też niektóry­mi gardzić. In­spi­rac­ja Indygoo  -fyrfle
wol­ność-to po­lega-też-na tym-że nie mu­simy-kochać-wszys­tkich-ludzi-możemy-więc-też-niektóry­mi-gardzić-in­spi­rac­ja
Myśl ludzka nie zna granic, poza tymi, które sama wyznacza -Napoleon Hill
myśl-ludzka-nie-zna-granic-poza-tymi-które-sama-wyznacza