Ludzka wol­ność ludzi po­lega za­led­wie na tym, że człowiek zna swo­je prag­nienia, nie zna na­tomiast przyczyn, które je wywołują.


ludzka-wol­ność-ludzi-po­lega-za­led­wie-na tym-że człowiek-zna-swo­-prag­nienia-nie zna-na­tomiast-przyczyn-które- wywołują
baruch spinozaludzkawol­nośćludzipo­legaza­led­wiena tymże człowiekznaswo­jeprag­nienianie znana­tomiastprzyczynktóreje wywołująludzka wol­nośćwol­ność ludziludzi po­legapo­lega za­led­wieza­led­wie na tymże człowiek znazna swo­jeswo­je prag­nienianie zna na­tomiastna­tomiast przyczynktóre je wywołująludzka wol­ność ludziwol­ność ludzi po­legaludzi po­lega za­led­wiepo­lega za­led­wie na tymże człowiek zna swo­jezna swo­je prag­nienianie zna na­tomiast przyczynludzka wol­ność ludzi po­legawol­ność ludzi po­lega za­led­wieludzi po­lega za­led­wie na tymże człowiek zna swo­je prag­nienialudzka wol­ność ludzi po­lega za­led­wiewol­ność ludzi po­lega za­led­wie na tym

Praw­dzi­wa wie­dza to zna­jomość przyczyn.Łat­wiej jest zaufać ludziom led­wie co poz­na­nym, niźli tym zna­nym już od wielu lat.Dla człowieka niedoj­rzałego zna­mien­ne jest, że prag­nie on wzniośle um­rzeć za jakąś sprawę; dla doj­rzałego na­tomiast - że prag­nie skrom­nie dla niej żyć.- Może najwłaści­wiej byłoby um­rzeć w tym mo­men­cie - po­wie­dział ka­waler mal­tański. - Czy nie czu­jesz, pa­nie, prag­nienia, by zwiesić się na wy­locie lu­fy ar­matniej i osunąć się do morza? Wszys­tko od­byłoby się szyb­ko i wie­dzieli­byśmy już... - Tak, lecz led­wie byśmy się do­wie­dzieli, przes­ta­libyśmy wie­dzieć - od­parł Robert.Wol­ność, to po­lega też na tym, że nie mu­simy kochać wszys­tkich ludzi, możemy więc też niektóry­mi gardzić. In­spi­rac­ja Indygoo Myśl ludzka nie zna granic, poza tymi, które sama wyznacza