•


ludzkie-oczy-mówią-cza­sem-gor­sze-rzeczy-ż-usta 
love69kcalludzkieoczymówiącza­semgor­szerzeczyniżusta ludzkie oczyoczy mówiąmówią cza­semcza­sem gor­szegor­sze rzeczyrzeczy niżludzkie oczy mówiąoczy mówią cza­semmówią cza­sem gor­szecza­sem gor­sze rzeczygor­sze rzeczy niżludzkie oczy mówią cza­semoczy mówią cza­sem gor­szemówią cza­sem gor­sze rzeczycza­sem gor­sze rzeczy niżludzkie oczy mówią cza­sem gor­szeoczy mówią cza­sem gor­sze rzeczymówią cza­sem gor­sze rzeczy niż

Ludzkie oczy mówią cza­sem gor­sze rzeczy niż usta.Ludzkie oczy mówią czasem gorsze rzeczy niż usta.Ucieka­nie od od­po­wie­dzi jest cza­sem gor­sze niż kłamstwo...Plot­ka to naj­dot­kliw­sza bron. Cza­sem uzy­wana nies­wiado­mie, cza­sem per­fidnie, cza­sem z zaz­dros­ci, a cza­sem ze wspol­czu­cia. Cza­sem z mi­los­ci, cza­sem z niena­wis­ci. ZAW­SZE jed­nak zabija.I chy­ba wciąż uświada­miam so­bie ja­kie to wszys­tko sta­je się is­totne. Roz­mo­wa, po­tok słów, uczu­cia, mówienia o uczu­ciach i wzrok... cza­sem przeszy­wający, cza­sem szcze­ry i bo­les­ny, cza­sem są to po pros­tu ciepłe oczy, które pomagają.Od­wa­ga może się prze­jawiać na wiele różnych spo­sobów. Cza­sem oz­nacza poświęce­nie włas­ne­go życia dla cze­goś ważniej­sze­go, dla dru­giego człowieka. Cza­sem to re­zyg­nacja ze wszys­tkiego co znałeś, co kochałeś, w imię cze­goś większe­go. Ale cza­sem zu­pełnie coś in­ne­go. Cza­sem oz­nacza, że mi­mo bólu, za­cis­kasz zęby i każde­go dnia na no­wo po­dej­mu­jesz wy­siłek, mo­zolną pracę na rzecz lep­sze­go jutra