Ludzkość dzi­siaj dla­tego błądzi, że uważa, iż wys­tar­czy pra­cować dla siebie miast dla Boga.


ludzkość-dzi­siaj-dla­tego-błądzi-że uważa-iż wys­tar­czy-pra­cować-dla-siebie-miast-dla-boga
mikołaj gogolludzkośćdzi­siajdla­tegobłądziże uważaiż wys­tar­czypra­cowaćdlasiebiemiastbogaludzkość dzi­siajdzi­siaj dla­tegodla­tego błądziiż wys­tar­czy pra­cowaćpra­cować dladla siebiesiebie miastmiast dladla bogaludzkość dzi­siaj dla­tegodzi­siaj dla­tego błądziiż wys­tar­czy pra­cować dlapra­cować dla siebiedla siebie miastsiebie miast dlamiast dla bogaludzkość dzi­siaj dla­tego błądziiż wys­tar­czy pra­cować dla siebiepra­cować dla siebie miastdla siebie miast dlasiebie miast dla bogaiż wys­tar­czy pra­cować dla siebie miastpra­cować dla siebie miast dladla siebie miast dla boga

Ludzkość dzisiaj dlatego błądzi, że uważa, iż wystarczy pracować dla siebie zamiast dla Boga.Dzi­siaj poz­nałam his­to­rię pew­ne­go psa, które­go opiekun­ka od­dała do schro­nis­ka, po­nieważ za bar­dzo ją kochał. --- To był pies, które­go wzięła ze schro­nis­ka. Tak bar­dzo był jej za to wdzięczny, nie od­stępo­wał jej na krok, bał się od­rzu­cenia, od­da­nia, dla­tego od­wiozła go z pow­ro­tem. Jak twier­dzi dla je­go dob­ra. Dzi­siaj myśli o ko­lej­nym psie.zaw­sze pro­siłam Bo­ga o siłę dla ko­goś. dzi­siaj czuję, że muszę pro­sić o siłę dla sa­mej siebie Nie mówi­my do siebie nie dla­tego, że nie ma­my nic do po­wie­dze­nia, ale dla­tego, że nie mu­simy nic mówić – bo tak by­wa między dwoj­giem ludzi, którzy są dla siebie pier­wszym wspomnieniem.Człowiek może sam dla siebie stać się ta­kim kłopo­tem, że już nie wys­tar­czy mu cza­su na zaj­mo­wanie się czymś więcej.Twój cha­rak­ter jest twoim naj­ważniej­szym atu­tem, dla­tego po­winieneś nad sobą pra­cować przez całe życie.