Ludzkość dzi­siaj dla­tego błądzi, że uważa, iż wys­tar­czy pra­cować dla siebie miast dla Boga.


ludzkość-dzi­siaj-dla­tego-błądzi-że uważa-iż wys­tar­czy-pra­cować-dla-siebie-miast-dla-boga
mikołaj gogolludzkośćdzi­siajdla­tegobłądziże uważaiż wys­tar­czypra­cowaćdlasiebiemiastbogaludzkość dzi­siajdzi­siaj dla­tegodla­tego błądziiż wys­tar­czy pra­cowaćpra­cować dladla siebiesiebie miastmiast dladla bogaludzkość dzi­siaj dla­tegodzi­siaj dla­tego błądziiż wys­tar­czy pra­cować dlapra­cować dla siebiedla siebie miastsiebie miast dlamiast dla bogaludzkość dzi­siaj dla­tego błądziiż wys­tar­czy pra­cować dla siebiepra­cować dla siebie miastdla siebie miast dlasiebie miast dla bogaiż wys­tar­czy pra­cować dla siebie miastpra­cować dla siebie miast dladla siebie miast dla boga

Ludzkość dzisiaj dlatego błądzi, że uważa, iż wystarczy pracować dla siebie zamiast dla Boga. -Mikołaj Gogol
ludzkość-dzisiaj-dlatego-błądzi-że-uważa-iż-wystarczy-pracować-dla-siebie-zamiast-dla-boga
zaw­sze pro­siłam Bo­ga o siłę dla ko­goś. dzi­siaj czuję, że muszę pro­sić o siłę dla sa­mej siebie  -każdyponadkażdym
zaw­sze-pro­łam-bo­ga-o łę-dla-ko­goś-dzi­siaj czuję-że muszę-pro­ć-o łę-dla-­mej-siebie 
Człowiek może sam dla siebie stać się ta­kim kłopo­tem, że już nie wys­tar­czy mu cza­su na zaj­mo­wanie się czymś więcej. -Ryszard Kapuściński
człowiek-może-sam-dla-siebie-stać ę-­kim-kłopo­tem-że już-nie wys­tar­czy-mu cza­su-na zaj­mo­wanie ę-czymś-więcej
Twój cha­rak­ter jest twoim naj­ważniej­szym atu­tem, dla­tego po­winieneś nad sobą pra­cować przez całe życie. -Brian Tracy
twój-cha­rak­ter-jest twoim-naj­ważniej­szym-atu­tem-dla­tego-po­winieneś-nad-sobą-pra­cować-przez-całe-życie