Ludzkość mu­si położyć kres woj­nie, bo inaczej woj­na położy kres ludzkości.


ludzkość-mu­-położyć-kres-woj­nie-bo inaczej-woj­na-położy-kres-ludzkoś
john fitzgerald kennedyludzkośćmu­sipołożyćkreswoj­niebo inaczejwoj­napołożyludzkościludzkość mu­simu­si położyćpołożyć kreskres woj­niebo inaczej woj­nawoj­na położypołoży kreskres ludzkościludzkość mu­si położyćmu­si położyć krespołożyć kres woj­niebo inaczej woj­na położywoj­na położy krespołoży kres ludzkościludzkość mu­si położyć kresmu­si położyć kres woj­niebo inaczej woj­na położy kreswoj­na położy kres ludzkościludzkość mu­si położyć kres woj­niebo inaczej woj­na położy kres ludzkości

Od kres­ki wszys­tko się zaczyna Od kres­ki może pow­stać słowo Od kres­ki może pow­stać arcydzieło Oko również pod­kreślo­ne jest kreską Niewiel­ka kres­ka może zdziałać cuda Dwie kres­ki kłopot lub szczęście Sym­bo­lizują ciążę Kres­ka ni­by nic a jed­nak coś Można na kimś pos­ta­wić kreskę Możemy coś podkreślać Kres­ka może cza­sem spo­wodo­wać kłopot Kres­ki mogą sta­wiać znak równości Od kre­sek możemy coś wyliczać Kres­ka - cien­ka linia Kres­ka ma wiele znaczeń Kres­ka - nic a jed­nak coś My na dwa fron­ty woj­ny pro­wadzić nie możemy, więc ja was woj­ny na dwa fron­ty uczyć nie będę. Woj­na na dwa fron­ty to znaczy ginąć tu na Pla­cu Sas­kim z szab­la­mi w dłoni w ob­ro­nie ho­noru narodowego.Al­bert Ein­stein i Mark Twain pod ko­niec swo­jego życia porzu­cili wiarę w ludzkość, i to po­mimo te­go, że Twaino­wi nie da­ne było oglądać hor­ro­ru I Woj­ny Świato­wej. Woj­na stała się dzi­siaj formą te­lewi­zyj­ne­go prog­ra­mu roz­rywko­wego, a tym, co uczy­niło I Wojnę Światową tak wciągającą były dwa ame­rykańskie wy­nalaz­ki: drut kol­czas­ty i ka­rabin maszynowy.Jeśli nie za­kończy­my woj­ny, woj­na za­kończy nas.Pier­wsza woj­na - pal ją sześć, to już ty­le lat. Dru­ga woj­na - jeszcze dziś win­nych szu­ka świat A tej trze­ciej co chce przer­wać nasze dni, Wi­nien będziesz ty, wi­nien będziesz ty.I kres ma jeszcze margines.