Ludzkość nigdy w pochodzie nie liczy tych, co przed walką cofnąwszy się giną.


ludzkość-nigdy-w-pochodzie-nie-liczy-tych-co-przed-walką-cofnąwszy-ę-giną
maria konopnickaludzkośćnigdypochodzienieliczytychcoprzedwalkącofnąwszysięginąludzkość nigdynigdy ww pochodziepochodzie nienie liczyliczy tychco przedprzed walkąwalką cofnąwszycofnąwszy sięsię ginąludzkość nigdy wnigdy w pochodziew pochodzie niepochodzie nie liczynie liczy tychco przed walkąprzed walką cofnąwszywalką cofnąwszy sięcofnąwszy się ginąludzkość nigdy w pochodzienigdy w pochodzie niew pochodzie nie liczypochodzie nie liczy tychco przed walką cofnąwszyprzed walką cofnąwszy sięwalką cofnąwszy się ginąludzkość nigdy w pochodzie nienigdy w pochodzie nie liczyw pochodzie nie liczy tychco przed walką cofnąwszy sięprzed walką cofnąwszy się giną

Przeżyte chwile nie giną. Nie wiemy nigdy, kiedy wypłyną z dalekiej przeszłości, by nałożyć się na to, co przeżywamy obecnie. -Barbara Gordon
przeżyte-chwile-nie-giną-nie-wiemy-nigdy-kiedy-wypłyną-z-dalekiej-przeszłoś-by-nałożyć-ę-na-to-co-przeżywamy-obecnie
Nie liczy się wiel­kość czy ce­na znicza, lecz pa­mięć jaką darzy­my tych, którzy od nas odeszli... -blacksun
nie-liczy ę-wiel­kość-czy-­na-znicza-lecz-pa­mięć-jaką-darzy­my-tych-którzy-od nas-odeszli
Obdziela się tylko tych, którzy tego nie potrzebują, a nigdy tych, którzy są w potrzebie. lVl -Baltazar Gracian Y Morales
obdziela-ę-tylko-tych-którzy-tego-nie-potrzebują-a-nigdy-tych-którzy-są-w-potrzebie-lvl
Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem. -Stefan Żeromski
walka-z-miłośą-to-walka-niemal-z-życiem-bo-miłość-jest-życia-rdzeniem
Gdy ob­serwu­je się, jak nasze cza­sy pysznią się od­kry­ciem sek­su, można się dzi­wić, że ludzkość nie wy­marła przed wiekami. -Jean Genet
gdy-ob­serwu­-ę-jak nasze-cza­sy-pysznią ę-od­kry­ciem-sek­su-można ę-dzi­wić-że ludzkość-nie wy­marła-przed-wiekami