ludzkość-obu­marła-i po­łu-umiera-tyl­ko-na­tura-jest w sta­nie-przet­rwać-taką-apo­kalipsę~pa­weł-rychlica 
rychcikludzkośćobu­marłai po­małuumieratyl­kona­turajest w sta­nieprzet­rwaćtakąapo­kalipsę~pa­wełrychlica ludzkość obu­marłaobu­marła i po­małui po­mału umieraumiera tyl­kotyl­ko na­turana­tura jest w sta­niejest w sta­nie przet­rwaćprzet­rwać takąludzkość obu­marła i po­małuobu­marła i po­mału umierai po­mału umiera tyl­koumiera tyl­ko na­turatyl­ko na­tura jest w sta­niena­tura jest w sta­nie przet­rwaćjest w sta­nie przet­rwać takąludzkość obu­marła i po­mału umieraobu­marła i po­mału umiera tyl­koi po­mału umiera tyl­ko na­turaumiera tyl­ko na­tura jest w sta­nietyl­ko na­tura jest w sta­nie przet­rwaćna­tura jest w sta­nie przet­rwać takąludzkość obu­marła i po­mału umiera tyl­koobu­marła i po­mału umiera tyl­ko na­turai po­mału umiera tyl­ko na­tura jest w sta­nieumiera tyl­ko na­tura jest w sta­nie przet­rwaćtyl­ko na­tura jest w sta­nie przet­rwać taką

Co jest lep­sze? Przet­rwać tracąc siebie dla przet­rwa­nia - czy um­rzeć będąc ta­kim, ja­kim się chciało być?