Luwr jest książką, z której uczymy się czytać. Nie powinniśmy jednak poprzestać na zapamiętaniu pięknych formuł naszych sławnych poprzedników. Wyjdźmy stamtąd, by studiować piękną naturę, usiłujmy odkryć jej ducha, starajmy się wypowiedzieć zgodnie z naszym temperamentem osobistym.


luwr-jest-książką-z-której-uczymy-ę-czytać-nie-powinniśmy-jednak-poprzestać-na-zapamiętaniu-pięknych-formuł-naszych-sławnych
paul cezanneluwrjestksiążkąktórejuczymysięczytaćniepowinniśmyjednakpoprzestaćnazapamiętaniupięknychformułnaszychsławnychpoprzednikówwyjdźmystamtądbystudiowaćpięknąnaturęusiłujmyodkryćjejduchastarajmywypowiedziećzgodnienaszymtemperamentemosobistymluwr jestjest książkąz którejktórej uczymyuczymy sięsię czytaćnie powinniśmypowinniśmy jednakjednak poprzestaćpoprzestać nana zapamiętaniuzapamiętaniu pięknychpięknych formułformuł naszychnaszych sławnychsławnych poprzednikówwyjdźmy stamtądby studiowaćstudiować pięknąpiękną naturęusiłujmy odkryćodkryć jejjej duchastarajmy sięsię wypowiedziećwypowiedzieć zgodniezgodnie zz naszymnaszym temperamentemtemperamentem osobistymluwr jest książkąz której uczymyktórej uczymy sięuczymy się czytaćnie powinniśmy jednakpowinniśmy jednak poprzestaćjednak poprzestać napoprzestać na zapamiętaniuna zapamiętaniu pięknychzapamiętaniu pięknych formułpięknych formuł naszychformuł naszych sławnychnaszych sławnych poprzednikówby studiować pięknąstudiować piękną naturęusiłujmy odkryć jejodkryć jej duchastarajmy się wypowiedziećsię wypowiedzieć zgodniewypowiedzieć zgodnie zzgodnie z naszymz naszym temperamentemnaszym temperamentem osobistym

Dziecko jest księgą, którą powinniśmy czytać i w której powinniśmy pisać.Nudziarz: oso­ba, której życie jest ot­wartą książką, której nie chcesz czytać.Powinniśmy otwarcie proklamować misję zjednoczonej Europy, której koncepcja moralna zasłuży na respekt i wdzięczność ludzkości i której materialna potęga taka, iż nikt nie ośmieli się zakłócić jej pokojowego kursu.Miłość jest naszym osobistym dziełem.Miłość nie istnieje w sobie, ale w nas; jest naszym osobistym dziełem.Przyczyną połowy naszych błędów życiowych jest to, że odczuwamy tam, gdzie powinniśmy myśleć, a myślimy tam, gdzie powinniśmy odczuwać.