Móc uciec w Two­je ra­miona od przek­leństw dnia codziennego...


móc-uciec-w two­-ra­miona-od przek­ństw-dnia-codziennego
opuszczonamócuciecw two­jera­mionaod przek­leństwdniacodziennegomóc uciecuciec w two­jew two­je ra­mionara­miona od przek­leństwod przek­leństw dniadnia codziennegomóc uciec w two­jeuciec w two­je ra­mionaw two­je ra­miona od przek­leństwra­miona od przek­leństw dniaod przek­leństw dnia codziennegomóc uciec w two­je ra­mionauciec w two­je ra­miona od przek­leństww two­je ra­miona od przek­leństw dniara­miona od przek­leństw dnia codziennegomóc uciec w two­je ra­miona od przek­leństwuciec w two­je ra­miona od przek­leństw dniaw two­je ra­miona od przek­leństw dnia codziennego

Śmieszne jest to, co niezgodne ze zwyczajami i pospolitymi postępkami dnia codziennego.Praw­dzi­wa mądrość życia dos­trze­ga wspa­niałość dnia codziennego.Po­rażka. Pełna świado­mość upadku. Jak nie można uciec od swoich wspom­nień, tak nie da się uciec od bólu rodziny. Mar­twi­ca duszy pow­sta­je bar­dzo szyb­ko. U jed­nych z dnia na dzień, u jed­nych w ułam­ku se­kun­dy, u in­nych ona po pros­tu jest. Nic nie zastąpi, uleczy niechęci do życia. W su­mie już na­wet te­go nie prag­niemy. Bo czym są prag­nienia w ob­liczu odrazy.W życiu można uciec od wielu rzeczy i ludzi ale od życia nie da sie uciec i przed smier­cią uchronić Są ludzie żyjący za dnia i stworze­nia nocy. Ważne by pa­miętać, że stworze­nia no­cy to nie zwyk­li ludzie dnia, którzy nie kładą się spać do późna, bo myślą, że dzięki te­mu są bar­dziej in­te­resujący i wyk­reowa­ni. By przek­roczyć gra­nicę, nie wys­tar­czy os­try ma­kijaż i bla­da ce­ra - trze­ba o wiele więcej...- To­bie cu­dow­na no­co,rzu­cam się w ra­miona , gdy na­dej­dzie dnia chwi­la ,wzburzona. Czas przykucnął. Zastygła. Zginęła- uznali. Żywą- nieżywą klaszcząc pochowali.