Móc zam­knąć oczy i prze­nieść się w od­legły świat...


móc-zam­knąć-oczy-i prze­nieść ę-w od­legły-świat
opuszczonamóczam­knąćoczyi prze­nieść sięw od­ległyświatmóc zam­knąćzam­knąć oczyoczy i prze­nieść sięi prze­nieść się w od­legływ od­legły światmóc zam­knąć oczyzam­knąć oczy i prze­nieść sięoczy i prze­nieść się w od­ległyi prze­nieść się w od­legły światmóc zam­knąć oczy i prze­nieść sięzam­knąć oczy i prze­nieść się w od­ległyoczy i prze­nieść się w od­legły światmóc zam­knąć oczy i prze­nieść się w od­ległyzam­knąć oczy i prze­nieść się w od­legły świat

Żeby zo­baczyć człowieka, trze­ba zam­knąć oczy. Żeby prze­kazać mu swo­je myśli, trze­ba mil­czeć. Żeby z nim być, trze­ba umrzeć.Ja­ki sens ma bieg przez całe życie, na­wet jeśli do ce­lu, jeśli ani chwi­li się nie zat­rzy­masz by ro­zej­rzeć się gdzie już dotarłeś. Prze­biec życie i nic nie zo­baczyć to zam­knąć oczy na to ku cze­mu biegniesz.kiedy zwiet­rzało na siłe to co wo­ni nieznajomo tyl­ko słowo zostaje niesa­mowi­te zjawisko pi­sane czy mówione z tej strony pachnie dźwięczy dotyka to niemożliwe rzeczą sceptycy a wys­tar­czy li zam­knąć oczy i uwierzyć Zam­knij oczy, od­pręż się.... Co widzisz? Jest spo­koj­nie? To Ty Two­ja wewnętrzna moc i siła. A te­raz otwórz.. I jak? sza­ro, smut­no, mo­noton­nie? Czas to zmienić, wyzwól swo­je wewnętrzne ja.poczekam na dru­giej stro­nie rzeki pot­rze­buję tylko zam­knąć oczy wziąć głębo­ki oddech czuć zim­no znad wód przejście najtrudniejsze bez powrotu bez pewności czy jest dru­gi brzeg A gdy­by tak zniknąć nag­le? Zam­knąć się w do­mu i wyłączyć całą elek­tro­nikę.. to tak sa­mo jak­by nic ni­komu nie mówiąc pójść przed siebie? Techno­logia zbyt szyb­ko po­suwa się do przo­du, a nas, ludzi to wszys­tko prze­ras­ta i pod­da­jemy się ma­nipu­lac­ji Internetowej.