Mój środek się cofa, prawe skrzydło w odwrocie, sytuacja jest doskonałą. Będę atakował. - z telegramu w czasie bitwy nad Marną we wrześniu 1914.


mój-środek-ę-cofa-prawe-skrzydło-w-odwrocie-sytuacja-jest-doskonałą-będę-atakował-z-telegramu-w-czasie-bitwy-nad-marną-we-wrześniu
ferdynand fochmójśrodeksięcofapraweskrzydłoodwrociesytuacjajestdoskonałąbędęatakowałtelegramuczasiebitwynadmarnąwewrześniu1914mój środekśrodek sięsię cofaprawe skrzydłoskrzydło ww odwrociesytuacja jestjest doskonałąbędę atakowałz telegramutelegramu ww czasieczasie bitwybitwy nadnad marnąmarną wewe wrześniuwrześniu 1914mój środek sięśrodek się cofaprawe skrzydło wskrzydło w odwrociesytuacja jest doskonałąz telegramuz telegramu wtelegramu w czasiew czasie bitwyczasie bitwy nadbitwy nad marnąnad marną wemarną we wrześniuwe wrześniu 1914mój środek się cofaprawe skrzydło w odwrociez telegramu wz telegramu w czasietelegramu w czasie bitwyw czasie bitwy nadczasie bitwy nad marnąbitwy nad marną wenad marną we wrześniumarną we wrześniu 1914z telegramu w czasiez telegramu w czasie bitwytelegramu w czasie bitwy nadw czasie bitwy nad marnączasie bitwy nad marną webitwy nad marną we wrześniunad marną we wrześniu 1914

Nie ma rzeczy straszniejszej od wygranej bitwy z wyjątkiem bitwy przegranej.Stanął mój zegar wreszcie jes­tem na czasie. Tyl­ko chrapanie.Płaczmy razem, wrogu mój, nad niezgodą, wojną, złem, umierajmy, Boże mój, z umarłymi, których żal, opadajmy, orle, z gór, gdy dziką gęś ugodzi strzał.20:55 Uważam, że prze­waga życia nad śmier­cią jest tak niewyob­rażal­na, że za­pew­nienie spraw­cy zbrod­ni zabójstwa tak niewyob­rażal­nej prze­wagi nad je­go ofiarą, jak prze­waga: ja będę żył, a ty nie będziesz, jest głębo­ko niemoralne.Miłość, ten mo­tyl, które­go jed­no skrzydło na­zywa się niepew­nością, a dru­gie oszustwem.