Mój aniele Mo­ja miłości Naj­wspa­nial­szy kwiecie Mo­ja os­to­jo Diab­li­co Na­miętna kochan­ko Su­kubie De­likat­na is­to­to Tak wrażli­wa Por­ce­lano­wa lalko Kruczoczar­na piękności Brązo­wooka Tyś jest mi je­dynym cze­go pragnę 


mój-aniele-mo­ja-miłoś-naj­wspa­nial­szy-kwiecie-mo­ja-os­to­jo-diab­li­co-na­miętna-kochan­ko-su­kubie-de­likat­na-is­to­to-tak
mocilymójanielemo­jamiłościnaj­wspa­nial­szykwiecieos­to­jodiab­li­cona­miętnakochan­kosu­kubiede­likat­nais­to­totakwrażli­wapor­ce­lano­walalkokruczoczar­napięknościbrązo­wookatyśjest mi je­dynymcze­gopragnę mój anieleaniele mo­jamo­ja miłościmiłości naj­wspa­nial­szynaj­wspa­nial­szy kwieciekwiecie mo­jamo­ja os­to­joos­to­jo diab­li­codiab­li­co na­miętnana­miętna kochan­kokochan­ko su­kubiesu­kubie de­likat­nade­likat­na is­to­tois­to­to taktak wrażli­wawrażli­wa por­ce­lano­wapor­ce­lano­wa lalkolalko kruczoczar­nakruczoczar­na pięknościpiękności brązo­wookabrązo­wooka tyśtyś jest mi je­dynymjest mi je­dynym cze­gocze­go pragnę mój aniele mo­jaaniele mo­ja miłościmo­ja miłości naj­wspa­nial­szymiłości naj­wspa­nial­szy kwiecienaj­wspa­nial­szy kwiecie mo­jakwiecie mo­ja os­to­jomo­ja os­to­jo diab­li­coos­to­jo diab­li­co na­miętnadiab­li­co na­miętna kochan­kona­miętna kochan­ko su­kubiekochan­ko su­kubie de­likat­nasu­kubie de­likat­na is­to­tode­likat­na is­to­to takis­to­to tak wrażli­watak wrażli­wa por­ce­lano­wawrażli­wa por­ce­lano­wa lalkopor­ce­lano­wa lalko kruczoczar­nalalko kruczoczar­na pięknościkruczoczar­na piękności brązo­wookapiękności brązo­wooka tyśbrązo­wooka tyś jest mi je­dynymtyś jest mi je­dynym cze­gojest mi je­dynym cze­go pragnę 

Kruczoczar­ne włosy opa­dające na de­likat­ne w do­tyku ramiona otu­lające jej por­ce­lanową twarz. Krwis­toczer­wo­ne us­ta przyg­ry­zane, uwodzące. Ciem­nobrązo­we oczy prze­pełnione pożądaniem. Diab­li­co, która uwodzisz mnie we śnie oraz na jawie. Weź mnie, weź mą duszę, weź wszys­tko cze­go prag­niesz. W za­mian proszę tyl­ko o jed­no, twą miłość.– Jes­teś naj­wspa­nial­szym kochan­kiem ja­kiego miałam. – Cóż, bar­dzo dużo ćwiczyłem jak byłem sam.Mądry człowiek dos­trze­ga i uz­na­je prawdę, choćby była czymś naj­mniej ocze­kiwa­nym. Praw­da to naj­wspa­nial­szy klejnot.Naj­wspa­nial­sze two­ry człowie­cze poczy­nają się z niena­wiści, naj­czyściej lśni os­trze w ciem­nościach nocy.Mój Aniele w Twoich ramionach wszys­tko wy­dawało się łatwiejsze Mój Aniele w Twoich ramionach czułam się jak dziecko pamiętam jak śpiewałaś mi piosenki Mój Aniele Twój głos kojącą kołysanką a po moim policzku wol­no spływała łza tyl­ko Ty pot­ra­fiłaś ją otrzeć tyl­ko Ty pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je łzy Mój Aniele nau­czyłaś mnie śmiać się do łez pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je smutki a gdy się bałam.. Mój Aniele! w Twoich ramionach byłam bezpieczna pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je lęki każdą słabość wróć nie płacz Mój Aniele...Cha­rak­ter na­rodo­wy kom­po­zyto­ra nie po­lega na cy­tatach fol­klo­ru, cze­go naj­wspa­nial­szym przykładem jest twórczość Chopina.