Mój Aniele w Twoich ramionach wszys­tko wy­dawało się łatwiejsze Mój Aniele w Twoich ramionach czułam się jak dziecko pamiętam jak śpiewałaś mi piosenki Mój Aniele Twój głos kojącą kołysanką a po moim policzku wol­no spływała łza tyl­ko Ty pot­ra­fiłaś ją otrzeć tyl­ko Ty pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je łzy Mój Aniele nau­czyłaś mnie śmiać się do łez pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je smutki a gdy się bałam.. Mój Aniele! w Twoich ramionach byłam bezpieczna pamiętam po­kony­wałaś wszys­tkie mo­je lęki każdą słabość wróć nie płacz Mój Aniele...


mój-aniele-w-twoich-ramionach-wszys­tko-wy­dawało ę-łatwiejsze-mój-aniele-w-twoich-ramionach-czułam ę-jak dziecko-pamiętam-jak
wenaa01mójanieletwoichramionachwszys­tkowy­dawało sięłatwiejszeczułam sięjak dzieckopamiętamjakśpiewałaśmi piosenkitwójgłoskojącąkołysankąpo moimpoliczkuwol­nospływałałzatyl­koty pot­ra­fiłaśją otrzećtypo­kony­wałaśwszys­tkiemo­jełzynau­czyłaśmnieśmiać siędo łezsmutkigdy siębałamanielebyłambezpiecznalękikażdąsłabośćwróćniepłaczanielemój anieleaniele ww twoichtwoich ramionachramionach wszys­tkowszys­tko wy­dawało sięwy­dawało się łatwiejszełatwiejsze mójmój anieleaniele ww twoichtwoich ramionachramionach czułam sięczułam się jak dzieckojak dziecko pamiętampamiętam jakjak śpiewałaśśpiewałaś mi piosenkimi piosenki mójmój anieleaniele twójtwój głosgłos kojącąkojącą kołysankąpo moim policzkupoliczku wol­nowol­no spływałaspływała łzałza tyl­kotyl­ko ty pot­ra­fiłaśty pot­ra­fiłaś ją otrzećją otrzeć tyl­kotyl­ko tyty pamiętampamiętam po­kony­wałaśpo­kony­wałaś wszys­tkiewszys­tkie mo­jemo­je łzyłzy mójmój anieleaniele nau­czyłaśnau­czyłaś mniemnie śmiać sięśmiać się do łezdo łez pamiętampamiętam po­kony­wałaśpo­kony­wałaś wszys­tkiewszys­tkie mo­jemo­je smutkigdy się bałammój anielew twoichtwoich ramionachramionach byłambyłam bezpiecznabezpieczna pamiętampamiętam po­kony­wałaśpo­kony­wałaś wszys­tkiewszys­tkie mo­jemo­je lękilęki każdąkażdą słabośćsłabość wróćwróć nienie płaczpłacz mójmój anielemój aniele waniele w twoichw twoich ramionachtwoich ramionach wszys­tkoramionach wszys­tko wy­dawało sięwszys­tko wy­dawało się łatwiejszewy­dawało się łatwiejsze mójłatwiejsze mój anielemój aniele waniele w twoichw twoich ramionachtwoich ramionach czułam sięramionach czułam się jak dzieckoczułam się jak dziecko pamiętamjak dziecko pamiętam jakpamiętam jak śpiewałaśjak śpiewałaś mi piosenkiśpiewałaś mi piosenki mójmi piosenki mój anielemój aniele twójaniele twój głostwój głos kojącągłos kojącą kołysankąkołysanką a po moima po moim policzkupo moim policzku wol­nopoliczku wol­no spływaławol­no spływała łzaspływała łza tyl­kołza tyl­ko ty pot­ra­fiłaśtyl­ko ty pot­ra­fiłaś ją otrzećty pot­ra­fiłaś ją otrzeć tyl­koją otrzeć tyl­ko tytyl­ko ty pamiętamty pamiętam po­kony­wałaśpamiętam po­kony­wałaś wszys­tkiepo­kony­wałaś wszys­tkie mo­jewszys­tkie mo­je łzymo­je łzy mójłzy mój anielemój aniele nau­czyłaśaniele nau­czyłaś mnienau­czyłaś mnie śmiać sięmnie śmiać się do łezśmiać się do łez pamiętamdo łez pamiętam po­kony­wałaśpamiętam po­kony­wałaś wszys­tkiepo­kony­wałaś wszys­tkie mo­jewszys­tkie mo­je smutkismutki a gdy sięa gdy się bałamw twoich ramionachtwoich ramionach byłamramionach byłam bezpiecznabyłam bezpieczna pamiętambezpieczna pamiętam po­kony­wałaśpamiętam po­kony­wałaś wszys­tkiepo­kony­wałaś wszys­tkie mo­jewszys­tkie mo­je lękimo­je lęki każdąlęki każdą słabośćkażdą słabość wróćsłabość wróć niewróć nie płacznie płacz mójpłacz mój aniele

Zas­ta­nawiam się cza­sem czy to co ro­bię to mo­ja droga? Może tracę coś równie ważne­go? Może nie wszys­tko dostrzegam? Aniele Boży stróżu mój gdzie jesteś? ''Aniele mój''! Zacze­kaj, stój! Od­po­wiedz na py­tania moje Czy w życiu będą postoje? Czy jest ten lep­szy świat? Czy będzie do niego ja­kiś ślad? Czy wszys­cy tam będziemy? Czy z Bo­giem po­siłek zjemy? Lis­ta py­tań się ciągnie i wlecze Ale to nie jest średniowiecze Wszys­tko sa­memu można zapisać Na kar­tce, długo­pisem szyb­ko napisać Mój upadły aniele otul mnie swą ciem­nością i po­każ mi jas­ność ser­ca i duszy mo­jego wybranka Proszę o wy­rozu­miałość:):) os­tatnio nie mam we­ny :(:( Całonoc­na roz­mo­wa, szum skrzy­deł nad moją głową. Le­piej być szczęśliwą, niż wys­paną... dziękuję Aniele mój.Two­je oczy tak pięknie lśnią jak pier­wsze­go dnia, gdy spot­kały się Nasze spojrzenia... By­liśmy młodzi grzeszy­liśmy urodą dziś już przy­było lat... Lecz na­dal wspa­niale z Tobą się czuję ścis­kając Twoją spra­cowaną dłoń... Dla mnie miłość ma Two­je imię Aniele bezskrzydły mój...Mój aniele Mo­ja miłości Naj­wspa­nial­szy kwiecie Mo­ja os­to­jo Diab­li­co Na­miętna kochan­ko Su­kubie De­likat­na is­to­to Tak wrażli­wa Por­ce­lano­wa lalko Kruczoczar­na piękności Brązo­wooka Tyś jest mi je­dynym cze­go pragnę