Mój Bóg jest to Bóg wątpliwości.


mój-bóg-jest-to-bóg-wątpliwoś
karol irzykowskimójbógjesttowątpliwościmój bógbóg jestbóg wątpliwościmój bóg jestjest to bógbóg jest to bógjest to bóg wątpliwościmój bóg jest to bógbóg jest to bóg wątpliwości

Sprawiedliwy w ciszy gdy wzywa Boga, Bóg widzi, Bóg słyszy, Bóg schodzi.scep­ty­cyzm, bóg, wątpli­wość, byt, myśl, myśl, myśl, bóg, byt, bóg i nad­miar wątpliwości. Strach, że już po wszystkim. Dlacze­go świado­mość na­kazu­je nam od­chodzić od naszych in­styk­ntów? Dlacze­go wie­rzy­my, że to ona ma rację? Błogosławieństwem na­zywa­my niechęć do od­czu­wania w czys­tej pos­ta­ci, szcze­re prag­nienie niemyśli od­rzu­camy bez analizy. Nadzieja, że już po wszys­tkim nie prze­minie w ta­kim czy in­nym wypadku. I przy­naj­mniej to możemy spra­wied­li­wie oz­najmić naszym drob­nym zwycięstwem.Bóg jest chlebem, którym Bóg dzieli się z ludźmi.Bóg nie dba o racje. Bóg żąda miłości. I to jest najtwardsza obroża.Jeżeli Bóg zna od­po­wie­dzi na wszys­tkie py­tania to człowiek jest od­po­wie­dzią na to z nich, przy którym miał On naj­więcej wątpliwości.Dzięki spowiedzi jest w nas Bóg, który musiał odejść, gdy był grzech. Bóg wraca w każdej spowiedzi, w każdym akcie miłości.