Mój Boże i ty święta rze­ko - Bobrze, Za rządów PIS -u żyje się po pros­tu dobrze. To nie żad­ne tam wróżenie z fyr­flóf i z fus, Naród po­kochał zajęcia około 500 i plus.


mój-boże-i ty świę-rze­ko- bobrze-za-rządów-pis-u żyje ę-po pros­-dobrze-to-nie żad­ne-tam-wróżenie-z fyr­flóf-i z fus
fyrflemójbożei ty świętarze­ko bobrzezarządówpisu żyje siępo pros­tudobrzetonie żad­netamwróżeniez fyr­flófi z fusnaródpo­kochałzajęciaokoło500i plusmój bożeboże i ty świętai ty święta rze­koza rządówrządów pisu żyje się po pros­tupo pros­tu dobrzenie żad­ne tamtam wróżeniewróżenie z fyr­flófz fyr­flóf i z fusnaród po­kochałpo­kochał zajęciazajęcia okołookoło 500500 i plusmój boże i ty świętaboże i ty święta rze­koza rządów pisu żyje się po pros­tu dobrzenie żad­ne tam wróżenietam wróżenie z fyr­flófwróżenie z fyr­flóf i z fusnaród po­kochał zajęciapo­kochał zajęcia okołozajęcia około 500około 500 i plus

Boże, pomóż mi być ta­kim człowiekiem, za ja­kiego bie­rze mnie mój pies.Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił?Naród żyje, dopóki język jego żyje.Nie mar­tw się tak bar­dzo prob­le­mami, ja­kimi żyje świat, ale po pros­tu od­po­wiadaj na pot­rze­by kon­kret­nych ludzi.FYR­FLE­RYK OKOŁO WIELKANOCNY Oneg­daj po świętej górze Grabarce Biegał na­gi pop ale w kominiarce Pątniczka z Jemielianki Ob­cięła mu pisanki Była zde­gus­to­wana - nie był Apol­li­nem ni Marsem