Mój cha­rak­ter, mo­ja niedowaga, te­raz stań przed lus­trem, pok­lep się po swo­jej perfekcjii 


mój-cha­rak­ter-mo­ja-niedowaga-te­raz-stań-przed-lus­trem-pok­lep ę-po swo­jej-perfekcjii 
szajbussmójcha­rak­termo­janiedowagate­razstańprzedlus­trempok­lep siępo swo­jejperfekcjii mój cha­rak­termo­ja niedowagate­raz staństań przedprzed lus­trempok­lep się po swo­jejpo swo­jej perfekcjii te­raz stań przedstań przed lus­trempok­lep się po swo­jej perfekcjii te­raz stań przed lus­trem

Cha­rak­ter można uk­ształto­wać pop­rzez in­tensywną pracę nad zmianą cha­rak­te­ru włas­ne­go pisma.blond pan­na pewna znad le­niwej wody przed lus­trem ćwiczyła przyszłe swo­je gody wszys­cy jej kadzili myśląc że to mniszka dokąd nie wyszła z niej zwykła mod­liszka  In­te­ligen­cja i cha­rak­ter – to jest cel praw­dzi­wej edukacji. In­telli­gen­ce plus cha­rac­ter – that is the goal of true edu­cation (ang.) Za­siejesz myśl, zbie­rzesz działanie. Działanie zaowo­cuje na­wykiem, a ten da plon w pos­ta­ci cha­rak­te­ru. Cha­rak­ter jest ziar­nem, z które­go wy­kiełku­je two­je przeznaczenie.Już od najmłod­szych lat mój spaczo­ny cha­rak­ter mówi mi, że jes­tem in­ny niż ogół śmier­telników. Tu również od­noszę sukcesy.Ta­lent kształci się w ciszy, a cha­rak­ter – w wirze świata.