Mój kot zja­da myszy. Czyż to go czy­ni złym? Ja tak nie uważam, mój kot też nie, lecz myszy na pew­no mają od­mien­ne zda­nie. Każdy zabójca sądzi, że ofiara zasługi­wała na śmierć.


mój-kot-zja­da-myszy-czyż to go czy­-złym-ja tak-nie uważam-mój-kot-też-nie-lecz-myszy-na pew­no-mają-od­mien­ne-zda­nie
terry goodkindmójkotzja­damyszyczyż to go czy­nizłymja taknie uważammójteżnieleczmyszyna pew­nomająod­mien­nezda­niekażdy zabójcasądziże ofiarazasługi­wałana śmierćmój kotkot zja­dazja­da myszyczyż to go czy­ni złymja tak nie uważammój kotkot teżteż nielecz myszymyszy na pew­nona pew­no mająmają od­mien­neod­mien­ne zda­niekażdy zabójca sądziże ofiara zasługi­wałazasługi­wała na śmierćmój kot zja­dakot zja­da myszymój kot teżkot też nielecz myszy na pew­nomyszy na pew­no mająna pew­no mają od­mien­nemają od­mien­ne zda­nieże ofiara zasługi­wała na śmierć

Jeśli nie ma myszy, co tu ro­bi kot?  -Talmud
jeśli-nie  myszy-co  ro­bi-kot 
Kot nie porzuca łapania myszy mimo wynalezienia pułapek. -Karol Irzykowski
kot-nie-porzuca-łapania-myszy-mimo-wynalezienia-pułapek
Kot nie porzu­ca łapa­nia myszy mi­mo wy­nale­zienia pułapek. -Karol Irzykowski
kot-nie porzu­ca-łapa­nia-myszy-mi­mo-wy­nale­zienia-pułapek
dla-myszy-kot-jest lwem 
Skromna dziewczyna nigdy nie goni za mężczyznami; tak jak pułapka na myszy nie ściga myszy. -Anonim
skromna-dziewczyna-nigdy-nie-goni-za-mężczyznami-tak-jak-pułapka-na-myszy-nie-ściga-myszy
Gdy nie mam na to ocho­ty , mój kot przychodzi i do­maga się pie­szczot. To tak jak z miłością, wie­cznie po­jawia się nieproszona. -loquentia
gdy-nie mam-na to ocho­ty- mój-kot-przychodzi-i do­maga ę-pie­szczot-to tak-jak z miłośą-wie­cznie-po­jawia ę-nieproszona