Mój mąż i ja mamy zamiar albo kupić psa albo sprawić sobie dziecko. Trudno nam się zdecydować, czy zrujnować sobie dywan czy życie.


mój-mąż-i-ja-mamy-zamiar-albo-kupić-psa-albo-sprawić-sobie-dziecko-trudno-nam-ę-zdecydować-czy-zrujnować-sobie-dywan-czy-życie
rita rudnermójmążjamamyzamiaralbokupićpsasprawićsobiedzieckotrudnonamsięzdecydowaćczyzrujnowaćdywanżyciemój mążi jaja mamymamy zamiarzamiar alboalbo kupićkupić psapsa alboalbo sprawićsprawić sobiesobie dzieckotrudno namnam sięsię zdecydowaćczy zrujnowaćzrujnować sobiesobie dywandywan czyczy życiemój mąż imąż i jai ja mamyja mamy zamiarmamy zamiar albozamiar albo kupićalbo kupić psakupić psa albopsa albo sprawićalbo sprawić sobiesprawić sobie dzieckotrudno nam sięnam się zdecydowaćczy zrujnować sobiezrujnować sobie dywansobie dywan czydywan czy życiemój mąż i jamąż i ja mamyi ja mamy zamiarja mamy zamiar albomamy zamiar albo kupićzamiar albo kupić psaalbo kupić psa albokupić psa albo sprawićpsa albo sprawić sobiealbo sprawić sobie dzieckotrudno nam się zdecydowaćczy zrujnować sobie dywanzrujnować sobie dywan czysobie dywan czy życiemój mąż i ja mamymąż i ja mamy zamiari ja mamy zamiar alboja mamy zamiar albo kupićmamy zamiar albo kupić psazamiar albo kupić psa alboalbo kupić psa albo sprawićkupić psa albo sprawić sobiepsa albo sprawić sobie dzieckoczy zrujnować sobie dywan czyzrujnować sobie dywan czy życie

Miłość bardzo przypomina torturę albo zabieg chirurgiczny - on albo ona będzie wykonawcą, czy katem, drugie pacjentem albo ofiarą. -Stanisław Jerzy Lec
miłość-bardzo-przypomina-torturę-albo-zabieg-chirurgiczny-on-albo-ona-będzie-wykonawcą-czy-katem-drugie-pacjentem-albo-ofiarą
Cóż nam po filozofii albo religii, która nie pomaga żyć? Cóż to obchodzi życie, czy Bóg stworzył zło, czy je tylko toleruje? -William James
cóż-nam-po-filozofii-albo-religii-która-nie-pomaga-żyć-cóż-to-obchodzi-życie-czy-bóg-stworzył-zło-czy-tylko-toleruje
Albo znajdę drogę, albo ją sobie utoruję. -Anonim
albo-znajdę-drogę-albo-ją-sobie-utoruję
Ludzi należy albo zjednywać sobie pieszczotą, albo niszczyć, bo za drobne krzywdy będą się mścili, a doznawszy wielkich nie będą już w stanie. -Niccolo Machiavelli
ludzi-należy-albo-zjednywać-sobie-pieszczotą-albo-niszczyć-bo-za-drobne-krzywdy-będą-ę-mścili-a-doznawszy-wielkich-nie-będą-już-w-stanie
Kobieta, którą mąż zaniedbuje, zaczyna siebie również zaniedbywać albo sprawiać sobie wspaniałe kapelusze za pieniądze męża innej kobiety. -Oscar Wilde
kobieta-którą-mąż-zaniedbuje-zaczyna-siebie-również-zaniedbywać-albo-sprawiać-sobie-wspaniałe-kapelusze-za-pieniądze-męża-innej-kobiety
Niesprawiedliwy to ktoś, kto źle używa swoich dóbr, albo uzurpuje sobie cudze dobra, albo do tego co posiada, doszedł w sposób niesprawiedliwy. -Izydor św
niesprawiedliwy-to-ktoś-kto-ź-używa-swoich-dóbr-albo-uzurpuje-sobie-cudze-dobra-albo-do-tego-co-posiada-doszedł-w-sposób-niesprawiedliwy