Mój pokój na­zywasz fałszy­wym. Jed­nak nie ma nic bar­dziej fałszy­wego, niż po­mysł, aby w tym przeklętym świecie ludzie by­li w sta­nie się zrozumieć. -Pain 


mój-pokój-na­zywasz-fałszy­wym-jed­nak nie  nic-bar­dziej-fałszy­wego-ż-po­mysł-aby w tym-przeklętym-świecie-ludzie-by­li
masashi kishimotomójpokójna­zywaszfałszy­wymjed­nak nie ma nicbar­dziejfałszy­wegoniżpo­mysłaby w tymprzeklętymświecieludzieby­liw sta­nie sięzrozumiećpain mój pokójpokój na­zywaszna­zywasz fałszy­wymjed­nak nie ma nic bar­dziejbar­dziej fałszy­wegoniż po­mysłaby w tym przeklętymprzeklętym świecieświecie ludzieludzie by­liby­li w sta­nie sięw sta­nie się zrozumiećmój pokój na­zywaszpokój na­zywasz fałszy­wymjed­nak nie ma nic bar­dziej fałszy­wegoaby w tym przeklętym świecieprzeklętym świecie ludzieświecie ludzie by­liludzie by­li w sta­nie sięby­li w sta­nie się zrozumieć

czy is­tnieje fałszy­wa praw­da ? tak ! -> sza­tan ją stosuje fałszy­wa praw­da = kłam­stwo ! ow­szem, jest to: fałszy­wa
czy-is­tnieje-fałszy­wa-praw­da-tak- -> sza­tan-ją stosuje-fałszy­wa-praw­da-= kłam­stwo-ow­szem-jest to-fałszy­wa-prawda 
Teorie i za­sady nie są ani praw­dzi­we, ani fałszy­we. Są je­dynie mniej lub bar­dziej przydatne. -Henri Poincare
teorie-i za­sady-nie są ani-praw­dzi­we-ani-fałszy­we-są ­dynie-mniej-lub-bar­dziej-przydatne
Nie ma nic bar­dziej ga­dat­li­wego niż ko­bieta, która cier­pi w milczeniu. -Paul Géraldy
nie- nic-bar­dziej-ga­dat­li­wego-ż-ko­bieta-która-cier­pi-w milczeniu