Mój przepis na sukces zamyka się w trzech słowach: praca, praca, praca.


mój-przepis-na-sukces-zamyka-ę-w-trzech-słowach-praca-praca-praca
silvio berlusconimójprzepisnasukceszamykasiętrzechsłowachpracapracamój przepisprzepis nana sukcessukces zamykazamyka sięw trzechtrzech słowachmój przepis naprzepis na sukcesna sukces zamykasukces zamyka sięzamyka się wsię w trzechw trzech słowachmój przepis na sukcesprzepis na sukces zamykana sukces zamyka sięsukces zamyka się wzamyka się w trzechsię w trzech słowachmój przepis na sukces zamykaprzepis na sukces zamyka sięna sukces zamyka się wsukces zamyka się w trzechzamyka się w trzech słowach

Umiarkowanie i praca są prawdziwymi lekarzami człowieka: praca wzmaga apetyt, zaś wstrzemięźliwość zabrania nadużywać go.Można dowieść słuszności tezy o zacieraniu się różnic między pracą umysłową a fizyczną. Tylko od przeciwnej strony. Nasza praca umysłowa nabrała wszelkich cech pracy fizycznej.Praca jest balsamem życia, praca jest źródłem cnót.Miłość jako praca jest prostytucją, jako zabawa - flirtem; a to, co jest naprawdę miłością, nie jest ani pracą, ani zabawą, jest czymś trzecim, równie dalekim od pracy, jak od zabawy.Amerykanin zajmuje się pracą, a w wolnych chwilach kobietami. Włoch zajmuje się kobietami, a w wolnych chwilach pracą.Ame­ryka­nin zaj­mu­je się pracą, a w wol­nych chwi­lach ko­bieta­mi. Włoch zaj­mu­je się ko­bieta­mi, a w wol­nych chwi­lach pracą.