Mówca, który sto­suje tyl­ko pro­wokację, przy­ciąga sta­le no­wych słuchaczy, tracąc jed­nocześnie starych.


mówca-który-sto­suje-tyl­ko-pro­wokację-przy­ąga-sta­-no­wych-słuchaczy-tracąc-jed­nocześnie-starych
indygoomówcaktórysto­sujetyl­kopro­wokacjęprzy­ciągasta­leno­wychsłuchaczytracącjed­nocześniestarychktóry sto­sujesto­suje tyl­kotyl­ko pro­wokacjęprzy­ciąga sta­lesta­le no­wychno­wych słuchaczytracąc jed­nocześniejed­nocześnie starychktóry sto­suje tyl­kosto­suje tyl­ko pro­wokacjęprzy­ciąga sta­le no­wychsta­le no­wych słuchaczytracąc jed­nocześnie starychktóry sto­suje tyl­ko pro­wokacjęprzy­ciąga sta­le no­wych słuchaczy

Pow­sta­je py­tanie, czy kiedy­kol­wiek na­leży przedkładać no­wych przy­jaciół nad starych.Pro­ces doj­rze­wania jest jed­nocześnie pro­cesem starze­nia się.Jak można nie cier­pieć szczęśli­wych dni, jed­nocześnie niena­widząc łez? Człowieka, który pot­ra­fi wy­konać coś niep­rawdo­podob­ne­go różni od te­go, który nie pot­ra­fi tyl­ko jed­no: pier­wsze­go pro­wadzi wiara w to, że się uda, a dru­giego og­ra­nicza strach przed porażką.Nauka Bud­dy jest jak diament, niez­mien­ny w swej na­turze, jed­nak błyszczący bar­wa­mi tła, na którym leży. W ten sposób do­paso­wała się do kul­tu­rowych uwa­run­ko­wań poszczególnych krajów, nie tracąc jed­nocześnie nic ze swej esen­cji. Także dzi­siaj bud­dyzm znaj­du­je ta­kie for­my prze­kazu, które są od­po­wied­nie dla dob­rze wyk­ształco­nych i nieza­leżnych ludzi Zachodu.Myślała o mężczyźnie, dla które­go miała znacze­nie różni­ca między pas­twis­kiem a łąką, które­go ek­scy­tuje bar­wa nieba, który pi­suje wier­sze ale do pro­zy nie ma ser­ca. Który gra na gi­tarze, który za­rabia na życie fo­tog­ra­fowa­niem, a swój sprzęt wo­zi w ple­cakach. Który jest jak wiatr. I po­rusza się jak wiatr. Być może z wiat­ru powstał.