Mówi się - doub­le talk, Śni się - doub­le dreams, Żyje się - doub­le life, Ale skacze się z ok­na tyl­ko raz.


mówi ę- doub­-talk-Ś ę- doub­-dreams-Żyje ę- doub­-life-ale-skacze ę-z ok­na-tyl­ko-raz
kazimierz wierzyńskimówi się doub­letalkŚni siędreamsyje sięlifealeskacze sięz ok­natyl­koraz doub­le talk doub­le dreams doub­le lifeale skacze sięskacze się z ok­naz ok­na tyl­kotyl­ko razale skacze się z ok­naskacze się z ok­na tyl­koz ok­na tyl­ko razale skacze się z ok­na tyl­koskacze się z ok­na tyl­ko razale skacze się z ok­na tyl­ko raz

Bi­sek­sualizm? Niewątpli­wie pod­wa­ja two­je szan­se na so­bot­nią randkę. Bi­sexuali­ty im­me­diate­ly doub­les your chan­ces for a da­te on Sa­tur­day night. (ang.) Zyje się raz! Ale jeśli żyje się dobrze to ten jeden raz wystarczy!!Umiera się raz i człowiek szyb­ko ok­ry­wa się sławą, ale żyje się w trudzie, bólu i cier­pieniu, długie la­ta, i to jest większe bohaterstwo.kochanie wieczorami kocham bardziej nie pa­miętam złego wybaczam na­wet to że ty kochanie kochasz tyl­ko siebie milczę tak będzie wygodniej dla ciebie a gdy­bym na­wet chciała jeszcze coś ci powiedzieć brak mi słów krzyczę ale tyl­ko w głąb moich płuc płaczę ale tyl­ko przez sen tęsknię ale tyl­ko nocą kiedy śpisz żeby ci mo­je myśli za bar­dzo nie przeszkadzały kochanie to nie ja, to śni ci się wyrzut sumienia przepraszam że kochałam to się więcej nie powtórzy Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.