Mówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mie starców, ale z dru­giej stro­ny rzad­ko miłość by­wa tak be­zin­te­resow­na i uległa, jak właśnie u nich.


mówi ę-o egoiz­mie-i ­po­tyz­mie-starców-ale-z dru­giej-stro­ny-rzad­ko-miłość-by­wa-tak-be­zin­te­resow­na-i uległa
antoni kępińskimówi sięo egoiz­miei des­po­tyz­miestarcówalez dru­giejstro­nyrzad­komiłośćby­watakbe­zin­te­resow­nai uległajak właśnieu nichmówi się o egoiz­mieo egoiz­mie i des­po­tyz­miei des­po­tyz­mie starcówale z dru­giejz dru­giej stro­nystro­ny rzad­korzad­ko miłośćmiłość by­waby­wa taktak be­zin­te­resow­nabe­zin­te­resow­na i uległajak właśnie u nichmówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mieo egoiz­mie i des­po­tyz­mie starcówale z dru­giej stro­nyz dru­giej stro­ny rzad­kostro­ny rzad­ko miłośćrzad­ko miłość by­wamiłość by­wa takby­wa tak be­zin­te­resow­natak be­zin­te­resow­na i uległamówi się o egoiz­mie i des­po­tyz­mie starcówale z dru­giej stro­ny rzad­koz dru­giej stro­ny rzad­ko miłośćstro­ny rzad­ko miłość by­warzad­ko miłość by­wa takmiłość by­wa tak be­zin­te­resow­naby­wa tak be­zin­te­resow­na i uległaale z dru­giej stro­ny rzad­ko miłośćz dru­giej stro­ny rzad­ko miłość by­wastro­ny rzad­ko miłość by­wa takrzad­ko miłość by­wa tak be­zin­te­resow­namiłość by­wa tak be­zin­te­resow­na i uległa

O des­po­tyz­mie: Zbioro­wy subiektywizm.Wczo­raj ktoś przyszedł do mie­szka­nia, w którym mie­szam z za­pyta­niem gdzie mie­szkam. Żądał też ad­resów rodzi­ny na wy­padek mo­jej śmierci.Is­to­ta miłości po­lega na tym, że zakłada ona be­zin­te­resow­ność, samą be­zin­te­resow­ność i tyl­ko bezinteresowność.Rząd w re­woluc­ji jest des­po­tyz­mem wol­ności prze­ciw­ko tyranii.Wiesz co mnie bo­li ?  Że ludzie ciągle narze­kają na to i tam­to ale żeby coś zmienić nie pot­ra­fią , zapląta­ni są w swoim egoiz­mie nie pot­ra­fią dos­trzec , że to właśnie my bu­duje­my naszą przyszłość i jeżeli my nie zmieni­my na­dal zos­ta­niemy w tym bałaganie