Mówią : 


mówią- dom- oaza-spo­koju-wszędzie-dob­rze-lecz-w do­mu-naj­­piej-to są szczęśli­wi-ludzie-re­ligia  którą ę-wyz­na­
poluchamówią dom oazaspo­kojuwszędziedob­rzeleczw do­munaj­le­piejto są szczęśli­wiludziere­ligia  którą sięwyz­na­jenie jest gwa­ran­cjąszczęśli­wegożyciajeżeliludzieźlein­ter­pre­tująprzes­trze­ganiezasad” oaza spo­kojulecz w do­muw do­mu naj­le­piejto są szczęśli­wi ludziewyz­na­je nie jest gwa­ran­cjąnie jest gwa­ran­cją szczęśli­wegoszczęśli­wego życiajeżeli ludzieludzie źleźle in­ter­pre­tująprzes­trze­ganie zasad”lecz w do­mu naj­le­piejwyz­na­je nie jest gwa­ran­cją szczęśli­wegonie jest gwa­ran­cją szczęśli­wego życiajeżeli ludzie źleludzie źle in­ter­pre­tują

Z re­ligią czy bez, dob­rzy ludzie będą postępo­wać dob­rze, a źli – źle, ale złe postępo­wanie dob­rych ludzi, to zasługa religii. -Steven Weinberg
z re­ligią-czy-bez-dob­rzy-ludzie-będą-postępo­wać-dob­rze-a źli- ź-ale-złe-postępo­wanie-dob­rych-ludzi-to zasługa-religii
Ro­bienie dob­rej mi­ny do złej gry to jeszcze nie gwa­ran­cja szczerości  -natalia(__ups
ro­bienie-dob­rej-mi­ny-do złej-gry-to jeszcze-nie gwa­ran­cja-szczeroś 
Ta­lent kształtu­je się w spo­koju życia pry­wat­ne­go - cha­rak­ter w wirze życia publicznego. -Johann Wolfgang Goethe
ta­lent-kształ­ ę-w spo­koju-życia-pry­wat­ne­go- cha­rak­ter-w wirze-życia-publicznego