Mówią, że umiera ostatnia, na­zywają matką głupich. Jed­nak co tu dużo mówić? Le­piej wie­rzyć, niż się upić - wszak ok­ropnie jest się smucić. Usiąść, od­począć, dać so­bie chwilę... Czy to tak dużo? Czy to aż tyle? Przyjdą jeszcze dni jak motyle. Uwierz w to ze mną, ja się nie mylę.


mówią-że umiera-ostatnia-na­zywają-matką-głupich-jed­nak-co  żo-mówić-le­piej-wie­rzyć-ż ę-upić-wszak-ok­ropnie-jest ę
nieszczęściemówiąże umieraostatniana­zywająmatkągłupichjed­nakco tu dużomówićle­piejwie­rzyćniż sięupićwszakok­ropniejest sięsmucićusiąśćod­począćdaćso­biechwilęczyto takdużoto aż tyleprzyjdąjeszczednijak motyleuwierzw to ze mnąja sięnie mylęże umiera ostatniana­zywają matkąmatką głupichjed­nak co tu dużoco tu dużo mówićle­piej wie­rzyćniż się upićupićwszakwszak ok­ropnieok­ropnie jest sięjest się smucićdać so­bieso­bie chwilęchwilę czyczy to takto tak dużoczy to aż tyleprzyjdą jeszczejeszcze dnidni jak motyleuwierz w to ze mnąja się nie mylęna­zywają matką głupichjed­nak co tu dużo mówićniż się upićwszak ok­ropniewszak ok­ropnie jest sięok­ropnie jest się smucićdać so­bie chwilęso­bie chwilę czychwilę czy to takczy to tak dużoprzyjdą jeszcze dnijeszcze dni jak motyle

Wokół ciebie dzieją się rzeczy o których nie masz pojęcia. Czy­tając głupie opi­sy na 
wokół-ciebie-dzieją ę-rzeczy-o których-nie masz-pojęcia-czy­tając głupie-opi­sy-na ga­-ga­-do­wiadu­jesz ę-żo-więcej-ż
Ko­biety na ogół dużo le­piej so­bie radzą niż my, tyl­ko wolą się z tym nie zdradzać. -Jerzy Jurandot
ko­biety-na ogół-żo-­piej-so­bie-radzą-ż-my-tyl­ko-wolą ę-z tym-nie zdradzać
Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki. -opuszczona
tak-mam-nadzieję-i możesz-mi mówić-że nadzieja-jest matką-głupich-ale-ja wolę-być-głupia-ż-nie mieć-matki