Mówią, że umiera ostatnia, na­zywają matką głupich. Jed­nak co tu dużo mówić? Le­piej wie­rzyć, niż się upić - wszak ok­ropnie jest się smucić. Usiąść, od­począć, dać so­bie chwilę... Czy to tak dużo? Czy to aż tyle? Przyjdą jeszcze dni jak motyle. Uwierz w to ze mną, ja się nie mylę.


mówią-że umiera-ostatnia-na­zywają-matką-głupich-jed­nak-co  żo-mówić-le­piej-wie­rzyć-ż ę-upić-wszak-ok­ropnie-jest ę
nieszczęściemówiąże umieraostatniana­zywająmatkągłupichjed­nakco tu dużomówićle­piejwie­rzyćniż sięupićwszakok­ropniejest sięsmucićusiąśćod­począćdaćso­biechwilęczyto takdużoto aż tyleprzyjdąjeszczednijak motyleuwierzw to ze mnąja sięnie mylęże umiera ostatniana­zywają matkąmatką głupichjed­nak co tu dużoco tu dużo mówićle­piej wie­rzyćniż się upićupićwszakwszak ok­ropnieok­ropnie jest sięjest się smucićdać so­bieso­bie chwilęchwilę czyczy to takto tak dużoczy to aż tyleprzyjdą jeszczejeszcze dnidni jak motyleuwierz w to ze mnąja się nie mylęna­zywają matką głupichjed­nak co tu dużo mówićniż się upićwszak ok­ropniewszak ok­ropnie jest sięok­ropnie jest się smucićdać so­bie chwilęso­bie chwilę czychwilę czy to takczy to tak dużoprzyjdą jeszcze dnijeszcze dni jak motyle

Właśnie zas­ta­nawiałam się czy gdy będziesz tak da­leko ode mnie to czy cho­ciaż przez chwi­le po­myślisz o mnie,zatęsknisz za mną. I wiesz do ja­kiego wnios­ku doszłam ? Że nie,jed­nak nie. __________________________________ *mi­nusuj­cie ile chcecie. Jed­nak mu­siałam to gdzieś na­pisać i fak­tycznie mi ja­koś lepiej.Chciałbym wie­dziec czy się mylę Czy to co uważam za właści­we, ty uz­nasz za prawdziwe Czy mogę czuc, czy może mam się du­sic ? Mam dosc zmieniania me­go świata Chciałbym ply­nac wraz z nur­tem mych myśli Od­czu­wac szczęscie, a niena­wisc niszczyc Wstając ra­no widziec świat Który w so­bie od daw­na mam.Wokół ciebie dzieją się rzeczy o których nie masz pojęcia. Czy­tając głupie opi­sy na Ko­biety na ogół dużo le­piej so­bie radzą niż my, tyl­ko wolą się z tym nie zdradzać.-Szczęście dlacze­go nie możesz te­raz do mnie przyjść? -Wielu tak chciało ale gdy nie po­jawię się z zas­kocze­nia ludzie wezmą dużo więcej niż chciałem dać a przez to dużo bar­dziej będą cier­pieli gdy odejdę.Tak mam nadzieję. I możesz mi mówić, że nadzieja jest matką głupich, ale ja wolę być głupia niż nie mieć matki.