Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.


mówić-ło-i-ź-jest-nieszczęściem-prostaków-mówić-wie-i-ź-jest-zuchwalstwem-głupców-mówić-wiele-i-dobrze-jest-szczęściem-dowcipnych
karol kazimierz kurpińskimówićmałoźlejestnieszczęściemprostakówmówićwiezuchwalstwemgłupcówwieledobrzeszczęściemdowcipnychroztropnośćmądrychmówić małomało iźle jestjest nieszczęściemnieszczęściem prostakówmówić wiewie iźle jestjest zuchwalstwemzuchwalstwem głupcówmówić wielewiele ii dobrzedobrze jestjest szczęściemszczęściem dowcipnychmówić małomało ii dobrzedobrze jestjest roztropnośćroztropność mądrychmówić mało imało i źlei źle jestźle jest nieszczęściemjest nieszczęściem prostakówmówić wie iwie i źlei źle jestźle jest zuchwalstwemjest zuchwalstwem głupcówmówić wiele iwiele i dobrzei dobrze jestdobrze jest szczęściemjest szczęściem dowcipnychmówić mało imało i dobrzei dobrze jestdobrze jest roztropnośćjest roztropność mądrych

Mówić - to mało, trzeba mówić do rzeczy.Można mówić: kocham cię Można mówić: uwiel­biam cię Można mówić: czuję się przy to­bie bezpieczny Można mówić mi­liony tekstów Słowa. Gdy ich nie przek­ształcisz w czy­ny nie będą nicze­go warte. Bo kochać to nie tyl­ko mówić. Prze­de wszys­tkim ciężko pra­cować. Efek­ty uj­rzysz na łożu śmierci Mówić jest dobrze, milczeć lepiej.Każda biała głowa, iżby była dobrze kochana, musi umieć dobrze mówić. Słowo ma bardzo wielką skuteczność w igraszkach miłości i gdzie jego nie staje, rozkosz jest niedoskonała.Źle zmyślać, źle i prawdę mówić w pańskim dworze.Nie mówić źle o umarłych.