Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.


mówić-ło-i-ź-jest-nieszczęściem-prostaków-mówić-wie-i-ź-jest-zuchwalstwem-głupców-mówić-wiele-i-dobrze-jest-szczęściem-dowcipnych
karol kazimierz kurpińskimówićmałoźlejestnieszczęściemprostakówmówićwiezuchwalstwemgłupcówwieledobrzeszczęściemdowcipnychroztropnośćmądrychmówić małomało iźle jestjest nieszczęściemnieszczęściem prostakówmówić wiewie iźle jestjest zuchwalstwemzuchwalstwem głupcówmówić wielewiele ii dobrzedobrze jestjest szczęściemszczęściem dowcipnychmówić małomało ii dobrzedobrze jestjest roztropnośćroztropność mądrychmówić mało imało i źlei źle jestźle jest nieszczęściemjest nieszczęściem prostakówmówić wie iwie i źlei źle jestźle jest zuchwalstwemjest zuchwalstwem głupcówmówić wiele iwiele i dobrzei dobrze jestdobrze jest szczęściemjest szczęściem dowcipnychmówić mało imało i dobrzei dobrze jestdobrze jest roztropnośćjest roztropność mądrych