Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie.


mówić-dobrze-może-tylko-ten-kto-myśli-rozumnie
cyceronmówićdobrzemożetylkotenktomyślirozumniemówić dobrzedobrze możemoże tylkotylko tenkto myślimyśli rozumniemówić dobrze możedobrze może tylkomoże tylko tenkto myśli rozumniemówić dobrze może tylkodobrze może tylko tenmówić dobrze może tylko ten

Pięknie o miłości może mówić ten, dla kogo jest już ona wspomnieniem, przekonywująco może o niej mówić ten, w kim rozbudziła ona zmysłowość, a ten, komu poraziła serce, powinien o niej milczeć.Tyl­ko ten, kto ma od­wagę mówić to, co myśli, zasługu­je na pełne zaufa­nie. Być może człowiek ta­ki wy­razi się cza­sem niezręcznie, a na­wet nieg­rzecznie, ale nie będzie mnie oszukiwał.Mówić mało i źle jest nieszczęściem prostaków; mówić wie i źle jest zuchwalstwem głupców; mówić wiele i dobrze jest szczęściem dowcipnych; mówić mało i dobrze jest roztropność mądrych.Kto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsycaKto myśli o swych uczuciach, ten je zabija. Kto myśli o przedmiotach uczuć, ten je podsyca.Kto myśli tylko o sobie, ten traci z oczu świat.