... mówiła, że jest dla niej całym światem, lecz nie chciała cho­ciaż troszkę po­lubić je­go psa...w końcu pos­ta­wiła wa­runek... ona al­bo pies! Roz­sta­li się te­go dnia... on nig­dy nie zdradzał przyjaciół...


mówiła że jest dla-niej-całym-światem-lecz-nie chciała-cho­ciaż-troszkę-po­lubić-­go-psaw-końcu-pos­­wiła-wa­runek
seneka 18mówiła że jest dlaniejcałymświatemlecznie chciałacho­ciażtroszkępo­lubićje­gopsawkońcupos­ta­wiława­runekona al­bopiesroz­sta­li sięte­godniaon nig­dynie zdradzałprzyjaciółniej całymcałym światemlecz nie chciałanie chciała cho­ciażcho­ciaż troszkętroszkę po­lubićpo­lubić je­goje­go psawpsaw końcukońcu pos­ta­wiłapos­ta­wiła wa­runekwa­runek ona al­boona al­bo piesroz­sta­li się te­gote­go dniadnia on nig­dyon nig­dy nie zdradzałnie zdradzał przyjaciółniej całym światemlecz nie chciała cho­ciażnie chciała cho­ciaż troszkęcho­ciaż troszkę po­lubićtroszkę po­lubić je­gopo­lubić je­go psawje­go psaw końcupsaw końcu pos­ta­wiłakońcu pos­ta­wiła wa­runekpos­ta­wiła wa­runek ona al­bowa­runek ona al­bo piesroz­sta­li się te­go dniate­go dnia on nig­dydnia on nig­dy nie zdradzałon nig­dy nie zdradzał przyjaciół

Sie­działa w wiel­kim do­mu, na ka­napie ze skóry, w ciszy która z dnia na dzień sta­wała się jej przyjaciółką. On na­zywał to ideal­nym światem dla niej. Ona więzieniem. -opuszczona
sie­działa-w wiel­kim-do­mu-na ka­napie-ze skóry-w ciszy-która-z dnia-na dzień-sta­wała ę-jej-przyjaciółką-on-na­zywał
głupia, mała dziew­czyn­ka, która da­lej uwiel­bia pat­rzyć na roz­gwieżdżone niebo z nadzieją, że kiedyś się w końcu poukłada, tak jak­by ona te­go chciała... -Majka08
głupia-ła-dziew­czyn­ka-która-da­lej-uwiel­bia-pat­rzyć-na roz­gwieżdżone-niebo-z nadzieją-że kiedyś ę-w końcu-poukłada-tak
Żyra­fa-jest głup­sza-od psa-cho­ciaż-pat­rzy-na niego-z góry-lesław-nowara