Mówi się, że ma­my słuchać głosu serca... Ale skąd ma­my mieć pew­ność, że w da­nej chwi­li ono mówi ? 


mówi-ę-że ­my-słuchać-głosu-serca-ale-skąd-­my-mieć-pew­ność-że w da­nej-chwi­li-ono-mówi- 
andreemówisięże ma­mysłuchaćgłosusercaaleskądma­mymiećpew­nośćże w da­nejchwi­lionomówi mówi sięże ma­my słuchaćsłuchać głosugłosu sercaserca aleale skądskąd ma­myma­my miećmieć pew­nośćże w da­nej chwi­lichwi­li onoono mówiże ma­my słuchać głosusłuchać głosu sercagłosu serca aleserca ale skądale skąd ma­myskąd ma­my miećma­my mieć pew­nośćże w da­nej chwi­li onochwi­li ono mówiże ma­my słuchać głosu sercasłuchać głosu serca aległosu serca ale skądserca ale skąd ma­myale skąd ma­my miećskąd ma­my mieć pew­nośćże w da­nej chwi­li ono mówiże ma­my słuchać głosu serca alesłuchać głosu serca ale skądgłosu serca ale skąd ma­myserca ale skąd ma­my miećale skąd ma­my mieć pew­ność

Jeden ze znajomych skarżył się: - Moja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi tego co mówi.Je­den ze zna­jomych skarżył się: - Mo­ja żona mówi, mówi i mówi, ale nie mówi te­go co mówi.Skąd możesz mieć pew­ność, że całe two­je życie nie jest snem...? Czer­wo­ne ma­ki, czer­wo­na krew, czer­wo­ne róże i czer­wo­ne samochody. Ale miłość? Miłość jest czar­na, jak two­je źrenice, nocą szu­kające moich. Jest też żółta jak słońce, bo rozświet­la nasze wnętrze, Jest zielo­na, jak Two­je oczy, i niebies­ka jak moje. Cza­sem jest szara, ale to wciąż miłość. Mówi­li mi że miłość jest czerwona. Mówi­li też, że boli. Mówi­li, że nie przetrwa Mówi­li, że ta­kie cza­sy, ta­cy ludzie, ta­ki brak miłość, aż do czerwoności Mówi­li - ale ja wiem, że kłamali...Sios­tra o 2 la­ta młod­sza,ale o 30 lat twar­dsza, z nies­pożytą wro­gością, nie mówi dużo, ale kiedy mówi, ludzie ją słuchają.Mężczyzna rozmawiając z piękną kobietą, zwykle nie słyszy co ona mówi, ale patrzy czym mówi.