Mówi się, że co nas nie za­bije, to nas wzmoc­ni, jed­nak, jeżeli nie jes­teśmy przez nic wzmoc­nieni, co­kol­wiek może nas zabić.


mówi-ę-że co nas-nie za­bije-to nas-wzmoc­-jed­nak-żeli-nie jes­teśmy-przez-nic-wzmoc­nieni-co­kol­wiek-może-nas-zabić
brunomówisięże co nasnie za­bijeto naswzmoc­nijed­nakjeżelinie jes­teśmyprzeznicwzmoc­nienico­kol­wiekmożenaszabićmówi sięże co nas nie za­bijeto nas wzmoc­nijeżeli nie jes­teśmynie jes­teśmy przezprzez nicnic wzmoc­nienico­kol­wiek możemoże nasnas zabićjeżeli nie jes­teśmy przeznie jes­teśmy przez nicprzez nic wzmoc­nienico­kol­wiek może nasmoże nas zabićjeżeli nie jes­teśmy przez nicnie jes­teśmy przez nic wzmoc­nienico­kol­wiek może nas zabićjeżeli nie jes­teśmy przez nic wzmoc­nieni

Nie wybiera się swoich snów. Być może to one nas wybierają i być może te, które są wrogo do nas usposobione, potrzebują nas, by nas obezwładnić i chełpić się przed nami swoją wyższością. -Urszula Kozioł
nie-wybiera-ę-swoich-snów-być-może-to-one-nas-wybierają-i-być-może-te-które-są-wrogo-do-nas-usposobione-potrzebują-nas-by-nas-obezwładnić
` Co Cię nie za­bije to Cię wzmoc­ni.... i roz­wa­li psychikę... -zezulec
` co cię-nie za­bije-to cię-wzmoc­-i roz­wa­li-psychikę