Mówisz że jes­tem zła?? Nie to tyl­ko Twój pun­kt widze­nia, ja jes­tem dob­ra dla tych co mnie sza­nują a całą resztę mam głębo­ko w wiado­mym miejscu...


mówisz-że jes­tem-zła-nie-to tyl­ko-twój-pun­kt-widze­nia-ja jes­tem-dob­ra-dla-tych-co mnie-sza­nują-a całą-resztę-mam
agnimmówiszże jes­temzłanieto tyl­kotwójpun­ktwidze­niaja jes­temdob­radlatychco mniesza­nująa całąresztęmamgłębo­kow wiado­mymmiejscumówisz że jes­temże jes­tem złanie to tyl­koto tyl­ko twójtwój pun­ktpun­kt widze­niaja jes­tem dob­radob­ra dladla tychtych co mnieco mnie sza­nująsza­nują a całąa całą resztęresztę mammam głębo­kogłębo­ko w wiado­mymw wiado­mym miejscumówisz że jes­tem złanie to tyl­ko twójto tyl­ko twój pun­kttwój pun­kt widze­niaja jes­tem dob­ra dladob­ra dla tychdla tych co mnietych co mnie sza­nująco mnie sza­nują a całąsza­nują a całą resztęa całą resztę mamresztę mam głębo­komam głębo­ko w wiado­mymgłębo­ko w wiado­mym miejscu