Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE 


mówisz-do mnie-a-­dyne-co słyszę-to-nie-do­tykasz-mnie-a-­dyne-co czuję-to-nie-po­kazu­jesz-mi-a-­dyne-co widzę-to-nie-pro­sisz-mnie-a
bezoddechumówiszdo mnieje­dyneco słyszętoniedo­tykaszmnieco czujępo­kazu­jeszmico widzępro­siszo co ja proszękażeszkochaćco kochammówiszżyjczymżyjęnie mówisz do mnieje­dyne co słyszęnie do­tykaszdo­tykasz mnieje­dyne co czujęnie po­kazu­jeszpo­kazu­jesz mije­dyne co widzęnie pro­siszpro­sisz mnieje­dyne o co ja proszęnie każeszkażesz kochaćje­dyne co kochamje­dyne czymczym żyjędo mnie a je­dynea je­dyne co słyszęco słyszę to nienie do­tykasz mniemnie a je­dynea je­dyne co czujęco czuję to nienie po­kazu­jesz mimi a je­dynea je­dyne co widzęco widzę to nienie pro­sisz mniemnie a je­dynea je­dyne o co ja proszęo co ja proszę to nienie każesz kochaćkochać a je­dynea je­dyne co kochamco kocham to niea je­dyne czymje­dyne czym żyjężyję to nie 

Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia. -Ryszard Kapuściński
tyl­ko-wspom­nienie-to ­dyne-co oca­ło-­dyne-co po­zos­­-z życia
Je­dyne głupie py­tania to te, których nie zadajesz. -Paul MacCready
je­dyne-głupie-py­tania-to te-których-nie zadajesz
Praw­dzi­we i je­dyne nie­szczęście to zu­pełny brak ideału. -Maurice Maeterlinck
praw­dzi­we-i ­dyne-nie­szczęście-to zu­pełny-brak-ideału
Przy­jaźń za­war­ta w dzieciństwie to je­dyne, co nie umiera wcześniej niż my. -Henryk Mann
przy­jaźń-za­war­-w dzieciństwie-to ­dyne-co nie umiera-wcześniej-ż-my