Mówisz do mnie A je­dyne co słyszę to NIE Do­tykasz mnie A je­dyne co czuję to NIE Po­kazu­jesz mi A je­dyne co widzę to NIE Pro­sisz mnie A je­dyne o co ja proszę to NIE Każesz kochać A je­dyne co kocham to NIE Mówisz:żyj A je­dyne czym żyję to NIE 


mówisz-do mnie-a-­dyne-co słyszę-to-nie-do­tykasz-mnie-a-­dyne-co czuję-to-nie-po­kazu­jesz-mi-a-­dyne-co widzę-to-nie-pro­sisz-mnie-a
bezoddechumówiszdo mnieje­dyneco słyszętoniedo­tykaszmnieco czujępo­kazu­jeszmico widzępro­siszo co ja proszękażeszkochaćco kochammówiszżyjczymżyjęnie mówisz do mnieje­dyne co słyszęnie do­tykaszdo­tykasz mnieje­dyne co czujęnie po­kazu­jeszpo­kazu­jesz mije­dyne co widzęnie pro­siszpro­sisz mnieje­dyne o co ja proszęnie każeszkażesz kochaćje­dyne co kochamje­dyne czymczym żyjędo mnie a je­dynea je­dyne co słyszęco słyszę to nienie do­tykasz mniemnie a je­dynea je­dyne co czujęco czuję to nienie po­kazu­jesz mimi a je­dynea je­dyne co widzęco widzę to nienie pro­sisz mniemnie a je­dynea je­dyne o co ja proszęo co ja proszę to nienie każesz kochaćkochać a je­dynea je­dyne co kochamco kocham to niea je­dyne czymje­dyne czym żyjężyję to nie 

Tyl­ko wspom­nienie, to je­dyne, co oca­lało, je­dyne, co po­zos­ta­je z życia.Przy­jaźń - je­dyne co kocham...Je­dyne głupie py­tania to te, których nie zadajesz.Praw­dzi­we i je­dyne nie­szczęście to zu­pełny brak ideału.Ta­to, Je­dyne wspom­nienie, Cyrk w la­to, Po­tem cyrk w do­mu Ta­to, Morze wódki, Ocean zaz­drości, Ma­ma ma siniaki Ta­to, Wie­cznie pi­jany, Dom to strach, Boję się na to pat­rzeć Ta­to, Je­den gest, Jed­no słowo, Przy­tul mnie Po­kochaj mnie Ta­to, Pa­miętam, Pi­jany, Nieobec­ny Ta­to, To piszę ja, Dorosły, Mały chłopiec, Z zapłaka­nymi ocza­mi, Wy­baczam, Kocham, Choć miłości mi brak.Przy­jaźń za­war­ta w dzieciństwie to je­dyne, co nie umiera wcześniej niż my.