Mózg jest wspa­niałym or­ga­nem. Zaczy­na pra­cować w mo­men­cie, kiedy wsta­jesz i nie przes­ta­je do mo­men­tu, kiedy wchodzisz do biura.


mózg-jest wspa­niałym-or­ga­nem-zaczy­na pra­cować-w mo­men­cie-kiedy-wsta­jesz-i nie przes­­-do mo­men­-kiedy-wchodzisz
robert lee frostmózgjest wspa­niałymor­ga­nemzaczy­na pra­cowaćw mo­men­ciekiedywsta­jeszi nie przes­ta­jedo mo­men­tuwchodziszdo biuramózg jest wspa­niałymzaczy­na pra­cować w mo­men­ciekiedy wsta­jeszwsta­jesz i nie przes­ta­jei nie przes­ta­je do mo­men­tukiedy wchodziszwchodzisz do biuramózg jest wspa­niałym or­ga­nemkiedy wsta­jesz i nie przes­ta­jewsta­jesz i nie przes­ta­je do mo­men­tukiedy wchodzisz do biurakiedy wsta­jesz i nie przes­ta­je do mo­men­tu

Naj­większym atu­tem/ar­gu­men­tem w uwodze­niu fa­cetów, na który nie muszą pra­cować ko­biety, są pier­si. I nie po­wiecie mi, że nie.. -szajbuss
naj­większym-atu­temar­gu­men­tem-w uwodze­niu-fa­cetów-na który-nie muszą-pra­cować-ko­biety-są pier­-i nie po­wiecie-mi