Mąż jest podobny do wiosny, za mężem bowiem najmniej tęskni się wtedy, gdy go nie ma.


mąż-jest-podobny-do-wiosny-za-mężem-bowiem-najmniej-tęskni-ę-wtedy-gdy-go-nie
zofia nałkowskamążjestpodobnydowiosnyzamężembowiemnajmniejtęsknisięwtedygdygoniemąż jestjest podobnypodobny dodo wiosnyza mężemmężem bowiembowiem najmniejnajmniej tęsknitęskni sięsię wtedygdy gogo nienie mamąż jest podobnyjest podobny dopodobny do wiosnyza mężem bowiemmężem bowiem najmniejbowiem najmniej tęskninajmniej tęskni siętęskni się wtedygdy go niego nie mamąż jest podobny dojest podobny do wiosnyza mężem bowiem najmniejmężem bowiem najmniej tęsknibowiem najmniej tęskni sięnajmniej tęskni się wtedygdy go nie mamąż jest podobny do wiosnyza mężem bowiem najmniej tęsknimężem bowiem najmniej tęskni siębowiem najmniej tęskni się wtedy

Bogaty mariaż podobny jest do chrztu, z równą szybkością umywa bowiem wszystko, czym się uprzednio zbrukaliśmy.Stary mąż młodej kobiety podobny jest do introligatora. Oprawia książkę, którą kto inny czyta.Mąż to mężczyzna, któremu wzrok psuje się akurat wtedy, gdy powinien widzieć torby i inne ciężary.Dom bowiem zaczyna być wtedy, gdy jego ściany zamkną w sobie kawał przestrzeni. Ta zamknięta przestrzeń jest duszą domu.Małżeństwo jest zgod­ne, kiedy żona pa­nuje nad mężem, a mąż nad sobą.Żony wtedy są najlepszymi słuchaczami, gdy ich mąż mówi do innej kobiety.