Mąż jest typowym facetem, który ma na wszystko logiczne wytłumaczenie, facetem, który nigdy nie okazuje swoich uczuć i tym, który płakał słysząc twoją odmowę, gdy po raz pierwszy poprosił cię o rękę.


mąż-jest-typowym-facetem-który-na-wszystko-logiczne-wytłumaczenie-facetem-który-nigdy-nie-okazuje-swoich-uczuć-i-tym-który-płakał-słysząc
anakarsismążjesttypowymfacetemktórynawszystkologicznewytłumaczenienigdynieokazujeswoichuczućtympłakałsłysząctwojąodmowęgdyporazpierwszypoprosiłcięrękęmąż jestjest typowymtypowym facetemktóry mama nana wszystkowszystko logicznelogiczne wytłumaczeniektóry nigdynigdy nienie okazujeokazuje swoichswoich uczućuczuć ii tymktóry płakałpłakał słyszącsłysząc twojątwoją odmowęgdy popo razraz pierwszypierwszy poprosiłpoprosił cięo rękęmąż jest typowymjest typowym facetemktóry ma nama na wszystkona wszystko logicznewszystko logiczne wytłumaczeniektóry nigdy nienigdy nie okazujenie okazuje swoichokazuje swoich uczućswoich uczuć iuczuć i tymktóry płakał słyszącpłakał słysząc twojąsłysząc twoją odmowęgdy po razpo raz pierwszyraz pierwszy poprosiłpierwszy poprosił ciępoprosił cię ocię o rękę

Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każdą trudność.W grun­cie rzeczy tyl­ko ig­no­rant, człowiek ubo­gi w wiedzę może ro­bić to, co chce, i nie zadręczać się porówny­waniem swoich osiągnięć z tym, cze­go do­kona­no w przeszłości. Ten, który nic nie wie, jest wol­ny. Ten, który wie, jest przeżuty cier­piętniczą im­po­ten­cją, rozpływa się w poczu­ciu niemożności jak perła w kwasie.Jedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym świecie, takim, który nigdy go nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest pies. . . Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością świata. . . Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą, on pozostanie.Dżentelmen to człowiek, który nigdy nie rani cudzych uczuć. Chyba że umyślnie.Mężczyzna, który nigdy nie kłamie kobiecie, ma bardzo mało względów dla jej uczuć.Mąż: człowiek, który nigdy nie pamięta o twoich urodzinach, ale w towarzystwie chętnie wymienia twój wiek.