Mąż na wcza­sach: niezi­den­ty­fiko­wany obiekt latający.


mąż-na wcza­sach-niezi­den­ty­fiko­wany-obiekt-latający
tadeusz gicgiermążna wcza­sachniezi­den­ty­fiko­wanyobiektlatającymąż na wcza­sachniezi­den­ty­fiko­wany obiektobiekt latającyniezi­den­ty­fiko­wany obiekt latający

Świat po­siada niezi­den­ty­fiko­wany pier­wias­tek ak­ceptac­ji. To znaczy że każdy może czuć się wartościowy Je­den mały kwiatek, ofiaro­wany z ser­ca przez zu­pełnie ob­ce­go mężczyznę, pot­ra­fi ukoić wszys­tkie tęskno­ty i zas­po­koić uni­wer­salne prag­nienie ko­biety, by być ob­sy­pywaną kwiatami.Dob­rze zor­ga­nizo­wany czas jest naj­lep­szym do­wodem na zor­ga­nizo­wany umysł.Mąż po no­cy spędzo­nej w bur­de­lu wra­ca nad ra­nem do domu - Gdzie masz wypłatę? - py­ta wściekła żona - Wszys­tko prze­jebałem - od­po­wiada mąż Każdy obiekt miłości jest środkiem raju.Głód jest wtedy prawdziwy, gdy człowiek patrzy na drugiego człowieka jako na obiekt do zjedzenia.